Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Kalatalousryhmän puoltamat hankkeet

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä käynnistyi vuoden 2016 alussa, ja ensimmäinen toimintaryhmän puoltama hanke sai ELY-keskuksen päätöksen kesäkuussa.

Tähän rekisteriin on kerätty aikajärjestyksessä kaikki ne hankkeet, joita toimintaryhmä on puoltanut. Taulukkoa päivitetään sitä mukaa, kun uusia hakemuksia tulee vireille.

Sarake "Hankkeen kuvaus" on hankkeen julkinen kuvaus, jonka hakija on esittänyt.

Tavoitteena on, että Meri- ja kalatalousverkosto tulee kokoamaan verkkosivuilleen valtakunnallisen hankerekisterin.

2016

HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

HAKIJA

Kalatalouden toimintaryhmän kokouspäivä

Myönnetty

tuki

(€)

Tuen

osuus

(%)

Linkki

loppu-

raporttiin

 

Merimetsojen uudet häirintämenetelmät

Airiston-Velkuan kalastusalue

15.3.2016

25 055,70

85

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kokeillaan uusia häirintämenetelmiä tavoitteena estää merimetsojen pesintä luvallisella (VARELY/4206/2015) häirintäalueella.

Harmaahylkeen passiivisen metsästyksen
mahdollisuudet sekä pyyntimenetelmien tehostaminen Saaristomerellä ja Selkämerellä

1.9.2016 – 31.12.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymä

17.8.2016

45 391,50, josta Saaristomeren osuus 29 991,5

77

 

Hankekuvaus

Hankkeessa testataan menetelmiä ja keinoja harmaahylkeiden kalastuselinkeinoille ja kalanviljelylle aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi. Metsästäjiä ja kalastajia koulutetaan harmaahylkeen oikeaoppiseen käsittelyyn riistana sekä metsästysetiikkaan ja lisätään yhteistyötä metsästäjien ja kalastajien välillä kalastuselinkeinolle kohdistuvien hyljevahinkojen vähentämiseksi. Saaristomeren alueelle luodaan käytänteitä harmaahylkeen passiiviselle metsästykselle kalanpyydyksillä ja verkkokasseilla. Hanke on Saaristomeren sekä Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmien alueiden välinen hanke.

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2017

1.11.2016 - 31.5.2017

Leader  I samma båt - Samassa veneessä rf ry

Koska hakija on kalatalouden toimintaryhmää hallinnoiva Leader-yhdistys, tarkoituksenmukaisuusharkinnan suoritti ELY

18 042

78

Loppuraportti, kalastajaristeily

 

Hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään kaupallisille kalastajille tiedotus- ja koulutusristeily. Risteilyn tarkoituksena on tiedon jakaminen niin viranomaisten, järjestötoimijoiden kuin myös kaupallisten kalastajien välillä. Ohjelma rakennetaan kaupallisten kalastajien ajankohtaisten tiedontarpeiden mukaan. Hankkeen ohjausryhmä tarkentaa ja hyväksyy itse risteilyohjelman. Toimijoiden välinen verkostoituminen on myös hankkeen päämääränä, edellisten risteilyjen hyvä osallistujamäärä näyttää, että tämänkaltaisille tapahtumille on kysyntää. Hankkeen esitelmät videoidaan, jotta risteilyn esitelmät saadaan parhaaseen mahdolliseen jakoon.
       
       
       

2017

HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

HAKIJA

Kalatalouden toimintaryhmän kokouspäivä

Myönnetty

tuki

(€)

Tuen

osuus

(%)

Linkki

loppu-

raporttiin

 

Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon

1.3.2017 - 31.12.2018

Airiston-Velkuan kalastusalue

27.2.2017

39 987

100

 

Hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään, kasvaako Saaristomeren kuha siten kuin on arvioitu. Onko kalastuslain ryhmän I kaupalliselle kalastukselle säätämä kuhan 40 cm:n alamitta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 1.1.2019? Ryhmän I kaupallisille kalastajille tieto siitä, onko riittävän suuri osa kuhakannasta kasvanut 40 cm:n alamittaan siirtymäaikana, saattaa ratkaista ammatinharjoittamisen jatkumisen. Kaupalliset kalastajat, vapaa-ajan kalastajat ja kalastusoppaat keräävät aineistoa laajalti Saaristomeren eri osista ja Luonnonvarakeskus analysoi aineiston. Hankkeen tulokset ja hyödyt kohdistuvat koko Saaristomeren alueelle edistäen kaikkien kalastajaryhmien ja koko elinkeinokalatalouden arvoketjun toimintaedellytyksiä. Hanke edistää myös Saaristomeren elinkeinokalatalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.

Siian rakkoloision torjuntakeinot

1.8.2017 - 31.1.2018

Åbo Akademi

19.4.2017

27 554

90

 

 

Hankekuvaus

Siika on arvokkaimpia kalalajejamme. Sen takia on suuri yleinen ja taloudellinen intressi selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siian esiintymiseen ja kasvuun alueellamme. Rakkoloisio, jonka aiheuttaja on Henneguya -loinen, on nykyään taloudellisesti merkittävä ongelma sekä villissä että kasvatetussa siiassa niin Saaristomerellä kuin koko pohjoisella Itämerellä. Loinen infektoi pääasiassa siian lihaksiston, jolloin tartunnan saanut siika on myynti- ja syöntikelvoton. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenamme on analysoida missä laajuudessa loinen esiintyy tietyissä siikapopulaatioissa (istutettu siika, vaellussiika, paikallinen merikutuinen siika). Korkeampaa esiintyvyyttä voisi aikaisempien tutkimusten perusteella odottaa istutetussa siiassa. Aiomme selvittää yksityiskohtaisesti, miten loinen siirtyy kalaan pohjaeliöistä, ja jatkamme tutkimusta liittyen loisen luokitukseen. Meidän aikaisemmat alustavat tutkimuksemme viittaavat siihen, että villin ja kasvatetun/istutetun siian Henneguya -loiset ovat geneettisesti erilaisia, eli niillä on erittäin todennäköisesti eri alkuperä. Tulokset tulevat siten yksiselitteisesti selvittämään, onko kasvatetun/istutetun siian loinen samaa tyyppiä kuin se, joka infektoi villin siian. Tieto loisen tartuntatavoista ja elinkierrosta antaa meille työkaluja infektion katkaisemiseen ja niiden toimenpiteiden löytämiseen, joilla vähennetään loisen mahdollisuuksia siirtyä erityisesti kasvatukseen ja istutuksiin käytettäviin siianpoikasiin. Tulosten avulla voidaan siten parantaa kasvatetun ja istutettujen siikojen laatua.

Saaristomeren kuore tutuksi

21.4.2017 - 31.12.2018

L-S Kalatalouskeskus

19.4.2017

17 376

80

 

 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa kuoreen tunnettavuutta elintarvikkeena ja elvyttää kuoreen kalastusperinnettä, nostaa kuoreen arvostusta ja arvoa sekä siten parantaa kaupallisen kalastuksen kannattavuutta. Hankkeen aikana toteutetaan kuoreen kalastustapahtumia, maistatetaan kuoreruokia kalastustapahtumissa ja Saaristolaismarkkinoilla, sekä tarjotaan paikallisille ravintoiloille kuoretta raaka-aineeksi ns. kuoremenua varten. Kohderyhmänä ovat kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita ekologisesti kestävällä tavalla pyydetystä lähikalasta ja perinteisestä, kotimaisesta ruuasta.

Saaristomeren

kala-aitat

21.4. - 31.12.2017

L-S Kalatalouskeskus

19.4.2017

6 102

100

 

 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä kaupallisten kalastajien, viljelijöiden ja jalostajien tuottaman paikallisen kalan sekä kala-alan palveluiden, kuten kalastusoppaiden, kalastustarvikemyymälöiden ja erityiskalastuskohteiden tunnettavuutta ja menekkiä ja siten vaikuttaa positiivisesti saariston elinvoimaisuuteen ja hyödyntää monipuolisesti paikallisia kalavaroja ja kalatalousalan osaamista. Hankkeen aikana edellä mainittujen kohteiden ja yrittäjien yhteystiedot kerätään karttapalveluun ja tarjotaan useille halukkaille matkailupalvelujen tuottajille, jolloin esimerkiksi Saariston Rengastiellä matkailevat ja lomailevat löytäisivät kala-alan palvelut entistä helpommin ja yrityksen saavat näkyvyyttä. Toiminta-alueena on Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän alue ja kohderyhmänä pääasiassa alueen vapaa-ajan asukkaat ja lomailijat.

Opintomatka Aalborgin kalastusmessuille

21.4. - 31.12.2017

Leader  I samma båt - Samassa veneessä rf ry

Koska hakija on kalatalouden toimintaryhmää hallinnoiva Leader-yhdistys, tarkoituksenmukaisuusharkinnan suoritti ELY

9 913

77

 

Hankekuvaus

Hankkeessa tehdään opintomatka Aalborgin kalastusmessuille 10.-12.10.2017. Hankeidea on tullut Saaristomeren ammattikalastajilta, ja arviolta 20 kalastajaa Saaristomereltä osallistuu. Selkämereltä matkalle osallistuu 10 henkilöä (kalastajia ja aktivaattori), mutta heidän kustannuksensa katetaan Selkämeren omasta koulutushankkeesta. Hankkeen tavoitteena on ammattikalastajien tiedon lisääminen ja toimijoiden verkostoituminen

Merimaskun kalasataman jäähuollon kehittäminen

16.6. - 31.12.2017

Naantalin kaupunki

14.6.2017

16 000

80

 

Hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään Merimaskun kalasataman jäähuoltoa hankkimalla jääaseman tiloihin uusi, nykyistä tehokkaampi jäähilekone. Merimaskun kunta rakennutti vuonna 2005 Särkänsalmen kalasatamaan jäähileaseman, joka siirtyi kuntaliitoksessa Naantalin kaupungin omistukseen. Nykyiset jäähilekoneet ovat tekniikaltaan vanhentuneita, ja sähkönkulutus on suuri. Kalastajien kehittyvän tulonmuodostuksen kannalta jäätä on oltava riittävästi, sillä huonosti jäitettyä kalaa ei voi myydä. Toimintavarma ja riittävän tehokas asema on alueelle välttämätön, koska lähin sijaitsee Taivassalon Tuomaraisissa. Haemme rahoitusta Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmältä, koska määräaikainen satamahaku päättyy vasta lokakuussa ja päätökset saataneen vasta vuoden lopulla. Kaupunki on varautunut hankkeeseen tänä vuonna, ja kalastajien toiminnan turvaamiseksi se on toteutettava mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että laiteasennus saataisiin suoritettua elokuun loppuun mennessä. Investointi parantaa ammattikalastajien työn kannattavuutta mahdollistamalla nykyisten kalamäärien paremman käsittelyn ja jopa nykyistä suurempien kalamäärien käsittelyn ja auttaa siten säilyttämään nykyiset työpaikat. Pitemmällä tähtäimellä parantunut jäähuolto helpottaa myös uusien kalastajien toiminnan aloittamista. Hintakatto on asetettu enintään 20 000 euroon. Hanke alkaa 16.6.2017 jälkeen, mikäli Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä tekee asiasta puoltavan päätöksen. Tämän jälkeen hankinta kilpailutetaan kolmella laitevalmistajalla, ja hakemusta täydennetään tältä osin.

 Kaislaleikkurin hankinta

22.8. - 31.12.2017

Hyppeisin osakaskunta  30.8.20172 548  80  

Hankekuvaus

Kun karja hävisi saaristosta 1980-luvulla, katosi myös luonnollinen tapa pitää kaislat poissa rannoilta, merenlahdista ja salmista. Osakaskunta on viime vuosi-kymmenien aikana ruopannut kaksi salmea palauttaakseen veden virtauksen ka-lojen tärkeimmillä kutualueilla. Nyt olemme sitä mieltä, että järkevämpi ja ympä-ristöystävällisempi ratkaisu estää kapeiden salmien ja lahtien umpeenkasvu ja virtauksen estyminen kaislan takia olisi ruoppausten sijasta kaislan leikkaaminen kuten karja aikoinaan teki. Kalavettä, jossa kaislaleikkuria käytettäisiin, käyttävät kaikki kylän kalastajat. Osakaskunnassa on 96 osakasta ja kylässä 30 – 40 vakituista asukasta. Tällä hetkellä ainakin viisi perhettä kalastaa myyntiin. Silakankalastuksen Skiftetillä olemme vuokranneet troolarille. Kyseiset alueet ovat hauen, ahvenen ja siian ku-tupaikkoja, ne pitkät suojaiset lahdet ja salmet, jotka nyt ovat kasvamassa um-peen. Juuri nämä kalalajit muodostavat kalastajien myytävän saaliin tärkeimmän osuuden. Vesillämme ei ole kuhaa, sitä saadaan vain sivusaaliina, ja silakan verkkokalastusta harjoitetaan myyntitarkoituksessa hyvin pienessä mittakaavas-sa. Varmistamalla ammattikalastukselle tärkeiden kalalajien kutualueiden säilymi-nen, edistetään samalla ammattikalastuksen ja ammattikalastukselle soveltuvien vesialueiden säilymistä alueella ja parannetaan myös uusien kalastajien alalle tulon mahdollisuuksia. Leikkurivalintamme on Nautimarin KLIPPO, mukaan lukien pyöräteline ja ke-räysharava. Siinä on tarpeeksi työleveyttä ollakseen tehokas. Se on myös kan-nettava eikä liian raskas, joten sen voi helposti siirtää aluksesta toiseen. Kaisla-harava tarvitaan keräämään leikattu kaisla ja viemään se maihin, koska sitä ei saa tai voi jättää veteen.
 

Sata vuotta kalaa Saristomereltä - historia ja tulevaisuus

18.8.2017 - 31.1.2018

L-S Kalatalouskeskus7.9.201721 72885 

Hankekuvaus

100 vuotta kalaa Saaristomereltä -hanke juhlistaa itsenäisen Suomen kanssa Saaristomeren ammattikalastuksen historiaa ja tulevaisuutta. Hankkeen aikana kootaan valokuvanäyttely, joka kertoo alueen kalastuksesta ennen ja nyt, järjestetään juhlaseminaari ja -illallinen kalastajille, kalanjalostajille, kalanviljelijöille ja sidosryhmille. Hankkeen aikana tiedotetaan ja otetaan kantaa alueen kalatalouden tulevaisuuden mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista.

 Teollisuuskala- ja kalajauhoseminaari

30.8. - 31.12.2017

 Salmonfarm Ab Oy 30.8.20179 384  60  

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa ja lisätä teollisuuskalan käyttöä Suomessa. Kalajauhoprosessiin liittyvien sidosryhmien (mm. kalastajien) ja muiden toimijoiden informointi kalajauhon valmistusprosessista on tärkeää ottaen huomioon, että Kasnäsin jauhotehtaalla prosessoidaan n. ¼ Suomen silakkasaaliista. Kun jauhoprosessin sidosryhmiä koulutetaan saaliin nopean ja tehokkaan jäähdyttämisen ja huolellisen käsittelyn merkityksestä, saavutetaan teollisuudelle parempi raaka-aine, ja samalla turvataan suomalaisen kalajauhon valmistus. Projekti toteutetaan kahden päivän seminaarina, ja sen tuotteena on loppuraportti, jota teollisuuskalaraaka-aineen toimittajat voivat käyttää oppaana.
 

 Kalastusaluksen turvallisuuskurssi ammattikalastajille ja ammattikalastajiksi opiskeleville

1.11.2017 - 31.12.2019

 Peimarin koulutuskuntayhtymä8.11.2017  11 088 81,5  

Hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään 4 kpl kalastusaluksen turvallisuuskurssia Lohjan merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa. Ensimmäinen kurssi on helmikuussa 2018 ja seuraavat kolme jaoteltuna syksyn 2018 syksyn ja vuoden 2019 ajalle. Osallistujamäärätavoite on yhteensä 50 kouluttautuvaa henkilöä koko Suomen rannikolta ja sisävesiltä. Alustavan tiedustelun mukaan kysyntää kurssille on koko maassa. Koulutettavat ovat ammattikalastajia sekä ammattikalastukseen erikoistuvia opiskelijoita. Jos kysyntää on, yksi kursseista järjestetään ruotsin kieli-senä. Rahoitusta haetaan Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmältä. Muut kalatalouden toimintaryhmät vastaavat oman alueensa koulutettavien kustannuksista (toteutetaan kehyssiirtona ryhmien välillä). Hanke toteuttaa Saaristomeren kalatalousstrategian painopistettä 2; Arvoketjun kehittäminen. Se lisää ammattikalastajien ammattiosaamista ja tukee työpaikkojen säilymistä. Hanke helpottaa myös kalastajaksi valmistuvien alalle tuloa ja työpaikan saantia, kun turvallisuuskurssi on suoritettu (kurssi ei sisälly kalatalouden perustutkinnossa am-mattikalastuksen erikoistumisopintoihin).
 

 Silakan loismatojen esiintyminen, isäntälajit ja vaikutus Saaristomeren elinkeinokalatalouteen

1.6.2018 - 31.12.2019

 Turun Yliopisto8.11.2017  24 254100   

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa silakkaan ilmaantuneiden loismatojen esiintyminen ja yleisyys Saaristomerellä kalastettavissa silakkakannoissa sekä selvittää toimiiko merimetso loisten isäntälajina harmaahylkeen ohella. Loiset heikentävät silakan laatua ja ne voivat yleistyessään haitata saaliin hyödyntämistä ihmisravinnoksi. Suurinta haittaa aiheutuu silakan rysäkalastukselle, jossa saaliin taloudellista arvoa olisi mahdollista parantaa mädin talteenotolla. Rysäkalan hyödyntäminen tähän tarkoitukseen kuitenkin vaikeutuu loistartuntojen myötä, sillä loiset esiintyvät pääasiassa mädin seassa. Silakan rysäkalastuksessa toimii Saaristomeren alueella 20-25 kalastajaa, joiden elinkeinoa ongelma ensisijaisesti koskee, mutta kalan jalostuksen kautta haittavaikutukset ulottuvat laajemmalle elinkeinokalatalouteen.
 
       

Kansainväliset yhteishankkeet

Saving the Endangered Baltic Sea Coastal Fisherman – finding sustainable solutions to deal with growing seal and cormorant populations
Pelastetaan Itämeren uhanalainen rannikkokalastaja – kestävien ratkaisujen löytäminen hylje- ja merimetso-ongelmien käsittelyyn
  • Itämeren kalatalouden toimintaryhmien välinen hanke, kustannus n. 16 000 € / ryhmä
  • käynnistyy 2017, jatkuu 2 vuotta
  • hankkeessa mm. rakennetaan työkalu, jonka avulla pystytään mittaamaan hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot saaliille, kalastusponnistukselle, toiminnan kannattavuudelle, lähiruoan saatavuudelle ja koko elinkeinokalatalouden ketjulle