Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Fiskeaktionsgruppens egna projekt

Fiskeaktionsgruppens ”egna projekt” är projekt, som Leader I samma båt rf*) söker finansiering till från fiskeaktionsgruppens ram. Dessa är allmännyttiga utvecklingsprojekt, som det finns ett klart behov till, men det inte hittas någon sökande. Dessa projektens ändamålsenlighetsbedömning utförs av NTM-centralen.

*) Leader I samma båt förvaltar Skärgrdshavets

Hittills genomförda projekt:

  • Infokryssningen för kommersiella fiskare 2017
  • Studieresa till Aalborg fiskemässa 2017
  • Infokryssningen för kommersiella fiskare 2019

På kommande:

  • Infokryssningen för fiskeområdesaktörer i Skärgårdshavet, hösten 2019

Infokryssningen för kommersiella fiskare 2019

Infokryssningen som är riktad till kommersiella fiskare i Skärgårdshavet, Bottenhavet och Pyhäjärvi samt till fiskerinäringens intressentgrupper, arrangerades för 17. gången den 6 – 7 februari. Vi hade 120 deltagare, av vilka 63 var kommersiella fiskare. Den här gången hade vi med oss fiskare också från andra kustområden samt Inre-Finland. Seminarieföredragen presenterades nu för första gången också på svenska.

Seminariets huvudfokus var på sälar och på utvecklingsprojekt som strävar till att hitta lösningar till problem som sälarna förorsakar. Dessa samt övriga föredrag hittar du här nedan i pdf-format. Videon som filmades av föredragspresentationer och diskussioner hittar du efter denna lista.

Aaltonen, Kärringen mot strömmen – hur blev jag fiskare och hur har mitt företag utvecklats

Hänninen, Skärgårdshavets tillstånd ur strömmingens perspektiv – vad framkommer ur Själös strömmingsundersökning och hur ser framtiden ut

Lampinen, Förslag om gösfiskets kompensationssystem samt ett utkast om förordning gällande bidrag för avlägsnande av gråsälar

Lehtonen och Lindholm, Erfarenheter av sälskrämmor i Lovisa och Nådendal (på finska)

Metsäniemi, Havs- och fiskerinätverket i tjänst för fiskerinäringen

Ranta-aho, Kustfisket i brytningsskede – milstolpar och vändpunkter samt politiska beslut sett ur en lång myndighetskarriärs perspektiv. I vilken riktning går utvecklingen nu?

Salokangas, Beräkningar av gråsälens laxkonsumtion i Östersjön

Setälä, Kommersiella fiskets utmaningar och möjligheter

Strömberg-Nygård, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i tjänst för fiskarna

Taanila, Resultat av fiskarintervjuer i Östersjöns fiskerigruppers gemensamma säl- och skarvprojekt samt projektets kommunikationsplan

Toivola, Den uppdaterade förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön

 

Videolänkar:

https://youtu.be/-QvD9RxHCaA    Jarno Aaltonen
https://youtu.be/iKlHB-1W694     Jari Hänninen
https://youtu.be/DZLTz_s526M    Tuomas Metsäniemi
https://youtu.be/K-NrzIP2qVY    Heikki Salokangas
https://youtu.be/QmoNh4VoejE    Märta Strömberg-Nygård
https://youtu.be/psdD5GDjLtE Seppo Luomas video om kommersiella nätfiskets utvecklingsprojekt på insjöarna