Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur söker man företagsstöd?

Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden påbörjas. När en stödansökan har blivit anhängig kan man påbörja verksamheten på eget ansvar. När man lämnar in en ansökan, ska den fylla vissa minimikriterier för att den ska bli anhängig. Du får alltid meddelande om att ansökan blivit anhängig, eller om ansökan är bristfällig, en begäran att komplettera ansökan. För behandlingen av ansökan krävs även bilagor, som kan kompletteras i ett senare skede till ansökan.

 

När man ansöker om stöd, ska sökande ta i betraktande att annan offentlig stöd till samma åtgärd minskar på stödet från landsbygdsfonden, eller kan hindra totalt möjligheten att få stöd. Offentligt företagsstöd och dess totalbelopp regleras av en mängd EU-förordningar och även i nationell lagstiftning.

Till stödansökan bifogas alltid en affärsplan. Affärsplanen poängteras speciellt i nyetableringsstödet, där stödet bygger på affärsplanen och utbetalningen på dess förverkligande. I affärsplanen bör åtminstone följande uppgifter komma fram:

1. Företagets namn, storleksklass, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, företags- och organisationsnummer, jordbruksföretagets lägenhetssignum, kommun där åtgärden genomförs,

2. Sökandens ekonomiska och finansiella utgångsläge,

3. Företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet,

4. De planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas,

5. Måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna,

6. Kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna,

7. Andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

Blanketter: Resultat, finansiering och skuld

Affärsplanslänk, behövliga bilagor.