Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Till vad kan man få stöd och hur mycket?

Stöd beviljas till företagens utvecklingsverksamhet i form av nyetablerings- och investeringsstöd. Stödet grundar sig på att företaget vidtar åtgärder, vars förverkligande kan snabbas samt nå en högre nivå och kvalitet genom offentligt stöd. Den stödda investeringen ska ha en väsentlig inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utvecklande. Till lokalt verkande företag kan man bevilja stöd enbart om det kan göras en sådan bedömning att företaget med sina produkter eller tjänster ersätta de produkter eller tjänster som skaffas utanför området eller komplettera det lokala eller regionala utbudet när de verksamma företagen inte förmår tillgodose efterfrågan i rimlig utsträckning.

Varje Leader-grupp tillämpar valkriterier som hör till den lokala strategin. Det lönar sig att bekanta sig med valkriterierna på förhand. Valkriterierna och dess tillämpning hör till Leader-gruppens ändamålsenlighetsbedömning i behandlingen av projekt- och företagsstöd.

Investeringsstöd (20-35% stöd av helhetskostnaderna)

Genomförbarhetsstudie (40-50% stöd av helhetskostnaderna)

Nyetableringsstöd (euromässigt stöd, högst 35 000 €)

Vissa anskaffningar och verksamhetsformer är i sin helhet utanför landsbygdens investeringsstöd. Följande investeringar är uteslutande utanför stödet:

  1. Anskaffning av traktorer
  2. Investeringar inom transportområdet
  3. Anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
  4. Ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när modern teknik eller helt ny teknik tas i bruk eller verksamheten utvidgas avsevärt
  5. Investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning
  6. Förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning   av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om landsbygdsutveckling är stödberättigande,
  7. Förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse pris ska kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse     pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort.

Utöver detta har man i Egentliga Finland gejort noggrannare linjedragningar om stöddugligeheten för branscher, bl.a. med beaktande av konkurrenssituationen. Broschyr här.