Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Genomförbarhetsstudier

Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsstudie, om syftet med den är att utreda förutsättningarna för att genomföra ett företags materiella investering. Med genomförbarhetsstudien är det möjligt att utreda de funktionella, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en investering, inbegripet utredning av förutsättningarna för ansökan om finansiering och utarbetande av ansökan. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs.

Som stödberättigande kostnader för en genomförbarhetsstudie kan godkännas de kostnader som föranleds av köp av tjänster, löner och andra nödvändiga och behövliga kostnader.

De egentliga kostnaderna för planering av byggnader räknas inte till de stödberättigande kostnaderna för genomförbarhetsstudien.

För en genomförbarhetsstudie kan stöd beviljas till ett belopp som är 50 procent av de godtagbara kostnaderna. För en genomförbarhetsstudie som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas till 40 procent av de godtagbara kostnaderna. Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 1 500 euro.