Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas till såväl materiella, som immateriella investeringar.

Med materiella investeringar menas: 

  1. Uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning.
  2. Anskaffning av nya maskiner och anordningar högst till tillgångens marknadsvärde, inbegripet anskaffning genom avbetalningsköp. Om stöddugligheten berörande begagnade maskiner och anläggningar, se noggrannare detaljer nedan.
  3. Allmänna kostnader i anknytning till planeringen och genomförandet av en investering som en del av den åtgärd som ska stödjas, inbegripet tillstånds- och registreringsavgifter.

Anskaffningsutgiften för sådana begagnade maskiner, anordningar och redskap, som fyller kraven i listan nedan, kan godkännas som stödberättigande utgifter i stödbeslutet

  • som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,
  • som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,
  • i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,
  • som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya,
  • av vars livslängd det återstår åtminstone tre år.

Sökanden ska i sin ansökan om stöd lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i kriterierna ovan uppfylls.

Med immateriella investeringar menas:

  1. Anskaffning eller utvecklande av datorprogram
  2. Förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärken

Investeringsstöden är enligt procentbelopp. I Egentliga Finland är stödprocenten 20% av de godtagbara helhetskostnaderna. Som undantag är investeringar som lokaliseras på öar utan fast vägförbindelse, då kan stödprocenten vara 35% av de godtagbara kostnaderna.

Då man söker om investeringsstöd bör man ta i beaktande att för stödbeslut behövs ett laga kraft vunnet myndighetstillstånd, ifall ett tillstånd behövs för åtgärden. Detta ska beaktas då man söker stöd för byggande eller te.x. muddring.

Minimibeloppet för stödet är 2000 €. Detta betyder att då stödprocenten är 20%, ska helhetskostnaderna uppstiga till minst 10 000 euro.

Noggrannare villkor för beviljade av investeringsstöd finns i statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden.