Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstöd kan beviljas till:

 1. Grundande av nytt företag för en företagare i etableringsfasen
 2. Ett verksamt företag för att förnya affärsverksamheten
 3. Försök som främjar startande och utveckling av ny affärsverksamhet

Till en startande företagare kan stöd beviljas till följande etableringsåtgärder för första nya företaget (företaget grundat efter 1.1.2014):

 1. Anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter,
 2. Hyra av produktionsenheter, maskiner och anordningar,
 3. Övriga behövliga åtgärder vid grundande av ett nytt företag förutom till investeringar

Nyetableringsstöd kan sökas via Hyrrä, även om du ännu inte skulle ha ett FO-nummer för ditt företag som ska grundas. Om du vill lämna in ansökan med personsignum, tryck på knappen som finns under texten Utan företag.

 
 
Nyetableringsstöd kan beviljas till ett verksamt företag då den te.x. riktar sig till en helt ny bransch, börjar erbjuda tjänster istället för varor eller tar i bruk en fullkomligt ny affärsmodell. När det gäller ett verksamt företag krävs det att företagsverksamhet vid tidpunkten för inlämnande av ansökan har bedrivits utan avbrott i minst tre år.

 

 

Stöd kan beviljas för följande etableringsåtgärder för ny affärsverksamhet:

 1. Anlitande av externa tjänster, sakkunniga och konsulter
 2. Deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang
 3. Övriga behövliga åtgärder som gäller inledande av ny affärsverksamhet i ett företag

   

Ett verksamt företag ska i sin affärsplan visa att den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt eller service eller till nya kunder.

Antalet arbetstimmar som använts för arbete för en ny affärsverksamhet ska bokföras i företaget och verksamheten ska på ett tydligt sätt särskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet.

 

 
 

Försöksåtgärder kan te.x. vara följande åtgärder som stärker företagets verksamhetsförutsättningar: på en affärsplan baserad planering, testning och utveckling av nya varor och tjänster, samt kund- samt marknadsbaserade verksamhetsmodeller, med begränsad omfattning och tidtabell. Som åtgärd kan då vara t.ex. ett produktutvecklingsprojekt eller att göra en marknadsföringsplan.  

Stöd kan beviljas för såväl ett nytt företag som för ett verksamt företag.

 
 

Stödets andel

Nyetableringsstöd kan beviljas baserat på affärsplanen 5 000 – 35 000€ för grundande av nytt företag eller för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag. 

För försök kan stöd beviljas 2 000 – 10 000 €.

Stödet är av naturen engångsersättning (inte procentbaserat) och den betalas i 2-3 rater enligt påbörjande av affärsverksamheten och enligt förverkligande av godkänd plan.

Beviljande av stöd

En förutsättning för att nyetableringsstöd för företag ska beviljas är att en affärsplan uppvisas. Affärsplanen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Företagets namn, storleksklass, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, företags- och organisationsnummer, jordbruksföretagets lägenhetssignum, kommun där åtgärden genomförs

 2. Sökandens ekonomiska och finansiella utgångsläge

 3. Företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet

 4. De planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas

 5. Måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna

 6. Kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna

 7. Andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

 

Du kan få hjälp till att upprätta en affärsplan via  yrityssuomi.fi- webbtjänsten eller från din lokala företagsrådgivare. För att utvärdera stödbehovet och stödandelen ska affärsplanen inkludera en kostnadskalkyl och finansieringsplan för de planerade åtgärderna.

Nyetableringsstöd kan beviljas alla branscher förutom jordbruk och förstagradsförädling av jordbruksvaror. Till tjänsteproduktion som riktas till en lokal marknad kan nyetableringsstöd beviljas enbart med särskilt motiverade skäl.

Läs mer: ELY-centralens sidor för företagsutvecklingstjänster