Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur gör jag ansökan om utbetalning?

 

Grunduppgifter om utbetalningsansökan

Utbetalningsansökningarna lämnas in till behandling hos ELY-centralen via Hyrrä-webbtjänsten. För att kunna öppna samt skicka in en utbetalningsansökan i Hyrrä, krävs att stödbeslutet finns inmatat i Hyrrä. Länk till Hyrrä.

Anvisningar till att göra en elektronisk ansökan

På Landsbygdsverkets sidor finns en noggrannare anvisning om hur man tekniskt fyller i en ansökan i Hyrrä och om vad som skall läggas på vilket mellanblad. Anvisningen här.

I samma båt – samassa veneessä anställda ger även råd om hur man ska fylla i ansökan och med de behövliga bilagorna. Man kan komma och göra ansökan om utbetalning till I samma båt – samassa veneessä kontor. För detta ändamål har reserverats en kunddator samt skanner (alla bilagor till ansökan levereras i elektronisk form, som pdf-bilagor).

Projektets kostnadsmodell och dess inverkan på utbetalningsansökan

Som kostnadsmodell i projektet har man redan i ansökningsskedet valt någon av de följande modellerna:

 1. Baserat på förverkligade kostnader
 2. Flat rate 24 % / 15 %
 3. Engångserättning

Kostnadsmodellen som bygger på förverkligade kostnader betyder att alla kostnader i projektet tas fram genom verifikat ur bokföringen. I flat rate- modellen räknar man projektets s.k. indirekta kostnader som en procentsats utgående från projektets lönekostnader. I engångsersättningsmodellen söker man om utbetalning enbart utgående från projektets utfall/resultat. Den kostnadsmodell som passar bäst för projektet väljs alltid tillsammans med I samma båt  – samassa veneessä anställda, efter en noggrannare genomgång av alternativen.

Minneslista över bilagor till ansökan om utbetalning (uppdaterad i maj 2016):

 • Utdrag ur huvudboken ur bokföringen som är gjord enligt bokföringslagen
 • Bokföringens nyckel eller annan bilaga där det framkommer vilka konton/summor i bokföringen som hör till vilket kostnadsslag
 • Kopior på utgiftsverifikat (löner, bikostnader, resor, övriga fakturor, fördelade kostnader, m.fl.). Obs. I utgiftsverifikaten/fakturorna bör framkomma bokföringens fakturanummer
 • Verifikatkopior på inkommen inkomst och finansiering
 • Kopior på kontoutdrag, även för finansiering och inkomster
 • Dokument över prisjämförelser och genomförda konkurrensutsättningar
 • Kopior på arbetsplatsannonser och arbetsavtal
 • Timbokföring med både arbetstagarens och arbetsgivarens underskrifter
 • Kopior på publikationer och tidningsannonser, samt utskrifter från projektets webbsidor eller länken synlig
 • En utredning över fördelade kostnader samt kopior på fördelade fakturor och deras betalningsverifikat
 • Reseprogram och -rapport över utlandsresor och studieresor i hemlandet
 • En utredning över grunden till mötes- och andra arvoden, samt en kopia på mötes föredragningslista och deltagarförteckning
 • En utredning över vederlagsfritt arbete gjort för projektet, observera underskrifter och födelsedatum!
 • I byggprojekt kopior på slutsynsprotokollen med bilagor (slutsynen!) och intyg över brandförsäkring, ifall den inte tidigare levererats.
 • Deltagarföreteckningar för utbildningstillfällen samt en kopia på evenemangets program
 • Utredning över namnteckningsrätt om den har ändrat, eller om den enligt stadgarna kunde ha ändrat (ex. protokollutdrag över val av ordförande el dyl.)
 • Rapport över projektverksamheten för tiden den tid utbetalningsansökan berör eller slutrapport i samband med sista utbetalningsansökan.
 • Projektets uppföljningsuppgifter (indikatorer) redovisas årligen senast i slutet januari eller som projektets slutliga uppgifter i samband med sista utbetalningen
 • Övrig behövlig förklaring

Obs. Då flat rate- kostnadsmodellen tillämpas behöver man inte redogöra för de tabellenliga indirekta kostnaderna genom utgifts- och betalningsverifikat

I sista utbetalningsansökan ska även följande saker bifogas:

Länkar till blanketter som behövs:

Landsbygdsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning