Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur gör jag en projektplan?

Det lönar sig att göra projektplanen med omsorg. En bra projektplan stöder projektet från idéstadiet ända tills att sista utbetalningen är färdig.

Planen fungerar som ledtråd för sökande under hela projektet. I webbtjänsten Hyrrä finns färdiga moduler för projektplanen. För att hjälpa till sökanden har vi gjort ett pdf-dokument, som specificerar vilka uppgifter som ska vara med i projektplanen. Det lönar sig att börja skissera ihop en projektplan i Word, te.x. genom att använda sig av dessa rubriker. När du tycker att din plan börjar vara så gott som färdig, kan du flytta över texterna direkt till Hyrrä eller skicka word-dokumetet för kommentar till oss här på Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä.

Sökanden ska se till att projektets kostnadskalkyl som helhet är skälig.  Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på en anskaffning, kan byggbranschens referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd för anskaffningar som överstiger 2 500 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

Ibland kan det hända att projektet, av skäl som inte gick att förutspå då projektet söktes, inte kan förverkligas enligt plan. Då ska sökande göra en ändringsansökan och ändra på projektplanen. Ta kontakt med Leader-gruppen innan du gör ändringsansökan. Ändringsansökan med bilagor går till laglighetsprövning hos ELY-centralen och till kännedom åt Leader-gruppens styrelse. ELY-centralen fattar ett ändringsbeslut, varefter du kan fortsätta förverkliga projektet enligt ändrad projektplan. Det är viktigt att göra ändringsansökan innan själva ändringen genomförs, så att de kostnader som uppstått kan vara stöddugliga. OBS! I de projekt som finansieras med engångsersättning kan enbart tiden för projektets förverkligande ändras.

Öppna dokument Modell för projektplan

Läs mer om utbetalning av projektstöd på sidan Hur gör jag ansökan om utbetalning?