Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Allmännyttigt investeringsprojekt

Allmännyttiga investeringar möjliggör bl.a. att renovera byahus eller hobbyutrymmen, att laga upp en gemensam strand eller te.x. byggade av en lekpark.

Villkoret för ett allmännyttigt investeringsprojekt är att nyttan av projektet tillfaller områdets befolkning och andra aktörer. Därutöver ska objektet i huvudsak vara till invånarnas och andra aktörernas förfogande.

I de allmännyttiga utvecklingsprojekt som finansieras via I samma båt – samassa veneessä är det offentliga stödet högst 65% av projektets totalkostnader. Det offentliga stödets andel av projektets helhetskostnader ska vara minst 5000 € och högst 180 000 €.

Projektets egenfinansieringsandel kan bestå av privata penningmedel eller arbete utan vederlag, dv.s. talko. Värdet för talkoarbete är 15€/pers./timme. Förutsättningen är att den som utför talkoarbete har fyllt 15 år. Värdet på en arbetsmaskin (exempelvis en traktor) som används i talkoarbete är 30 €/timme. Talkoarbetet räknas i ett projekt såväl som privatandel, som kostnad i projektet.

Om investeringen genomförs inom ett område som inte ägs eller innehas av stödmottagaren, eller i en motsvarande byggnad eller på någon annan motsvarande plats, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att ägaren och vid behov innehavaren av området har gett sitt samtycke till investeringen och till att det objekt som stöds står till förfogande för invånarna och aktörerna inom området. Nyttjanderättens varaktighet ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt, te.x. genom att teckna in hyresavtalet på Lantmäteriverket. Stöd kan beviljas till:

 1. Anskaffning av byggnad inklusive markområde (fråga om tilläggsvillkor!)
 2. Uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion.

anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner samt planering, arbetslöner och entreprenad.

 1. Att skaffa nya maskiner, anordningar och redskap
 2. Att planera och utföra en lokal och småskalig vatten- och avloppsåtgärd
 3. Att planera och bygga ett småskaligt telekommunikationsnät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning

samt anskaffning av de nyttjanderätter som krävs för att bygga och använda nätverket

 1. Kostnader för myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader
 2. Brand- och talkoförsäkringspremier som avser projekttiden.

Till bygginvesteringens projektplan ska man dessutom bifoga följande tillräckligt detaljerade handlingar:

 1. Huvudritningar
 2. Specialplaner, te.x. VVS-plan, elplan och andra motsvarande planer, om de är av betydelse för att bedöma byggnadens funktion och de godtagbara kostnaderna för byggnaden
 3. En byggnadsbeskrivning
 4. Ett på byggnadsbeskrivningen baserat specificerat kostnadsförlag eller specificerad kostnadskalkyl som uppgörs med metoder som är allmänt vedertagna inom byggnadsbranschen (rekommendation: specificerad enligt Talo 2000- koderna)

Även om ditt projekt inte skulle kräva ett tillståndsförfarande, så behövs ritningar, byggbeskrivning och en specificerad kostnadskalkyl alltid med till en projektstödsansökan. Planeringskostnader är godtagbara och nstödberättigade kostnader även innan projektet blivit anhängigt. För att bevilja investeringsstöd är det ett villkor att projektansökan blivit anhängig innan den stödda åtgärden påbörjas. Som påbörjande av en investering betraktas:

 1. Påbörjande av byggarbeten
 2. Leverans av anskaffning
 3. Betalning av anskaffning
 4. att ingå annan förbindelse, som gör att investeringen inte kan återtas