Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Allmännyttigt utvecklingsprojekt

Med ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan föreningar bl.a. förbättra byns serviceutbud eller hobbymöjligheter, sparka igång nya evenemang, utveckla byaturismen eller öka trivseln i boendet på sin boningsort. Villkoret för ett allmännyttigt utvecklingsprojekt är att nyttan av projektet tillfaller områdets befolkning och andra aktörer.

I de allmännyttiga utvecklingsprojekt som finansieras via I samma båt – samassa veneessä är utgångspunkten för det offentliga stödet 70% stöd av projektets totalkostnader. Det offentliga stödets andel av projektets helhetskostnader ska vara minst 5000 € och högst 180 000 €. Projektets egenfinansieringsandel kan bestå av privata penningmedel eller arbete utan vederlag, dv.s. talko. Värdet för talkoarbete är 15€/pers./timme. Förutsättningen är att den som utför talkoarbete har fyllt 15 år. Värdet på en arbetsmaskin (exempelvis en traktor) som används i talkoarbete är 30 €/timme. Talkoarbetet räknas i ett projekt såväl som privatandel, som kostnad i projektet. Stöd för ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan man bevilja till:

 1. Planerande och utvecklande av tjänster för landsbygdsbefolkningen
 2. Att upprätta och genomföra utvecklingsplaner i byarna
 3. Främjande av byns eller lokalgemenskapens attraktion/dragningskraft och för verksamhet vars syfte är att få nya invånare till området, samt till att skaffa de kunskap som behövs i dessa uppgifter
 4. Att bevara, utveckla och utnyttja landsbygdens kulturtradition
 5. Att främja trivseln i landsbygdsmiljön
 6. Att utgående från lokala planer utveckla och förverkliga internationella projekt
 7. Att skapa och förverkliga planer som berör den bebyggda miljön och landskapsmiljön på landsbygden
 8. Andra till ovan jämförbara åtgärder, som stöder byns, eller en del av en bys, allmänna välmående

Godtagbara kostnader i ett utvecklingsprojekt är bl.a.

 1. Lönekostnader och arvonden med bikostnader (förutom kostnader som utförs genom naturaförmånder)
 2. Resekostnader
 3. Kostnaderna för anskaffning av köptjänster
 4. Hyreskostnader
 5. Andra kostnader som förorskas av att förverkliga utvecklingsprojektet inkl. små anskaffningar och skäliga serveringskostnader