Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Samarbetsprojekt

Ett samarbetsprojekt består av äkta samarbete mellan minst två samfund. I ett projekt kan medverka bl.a. företag, läroinrättningar, forskningsinstitut och utvecklingsorganisationer. I ett projekt kan man te.x. skapa och ta ibruk nya verksamhetssätt eller utveckla innovationer för att främja landsbygdsnäringar. Stödet beviljas till projektets ansvariga aktör. Underleverantörsarbete ses inte som samarbete.

För samarbetsprojekt kan stöd beviljas om det är fråga om ett sådant utvecklingsprojekt som främjar näringsverksamhet och som har till syfte att genom genuint samarbete utveckla eller främja;

1) nya produkter, metoder eller tekniker inom jord- och skogsbruket, livsmedelssektorn eller i andra processer som utnyttjar förnybar biomassa,

2) pilotstudier avseende nya produkter, förfaranden, metoder och tekniker,

3) en producentgrupp inom en särskild produktionsgren inom jordbruket,

4) horisontellt eller vertikalt samarbete mellan aktörer inom leveranskedjor för livsmedel eller biomassa, lokala marknader, korta leveranskedjor eller marknadsföring av dem,

5) energibesparing eller innovativa metoder eller förfaranden för anpassning till klimatförändringen och för förbättrande av tillståndet i miljön,

6) bildande av och verksamhet i ett nytt kluster eller ett kluster som inleder verksamhet,

7) produktion av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk,

8) mikroföretags gemensamma användning av arbetsprocesser, resurser eller lokaler, turisttjänster eller marknadsföring av dem, eller

9) kortvarig bedömning och testning av verksamhetsplaner för små landsbygdsföretag eller utveckling av landsbygdsföretag baserad på ny teknik och nytt kunnande.

 

 

Stödet i ett samarbetsprojekt är beroende på projektets innehåll 60-100%.