Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Utbildning som stöds

I samma båt – samassa veneessä kan bevilja stöd till utbildning som anordnas i syfte att på landsbygden utveckla invånarnas kunnande och öka de färdigheter som behövs för verksamheten och samarbetet.

Stöd kan beviljas till utbildning som inte gäller någon viss bransch eller grupp av aktörer samt för utbildning som gäller företag som är verksamma inom primärproduktion eller inom bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller andra små eller medelstora landsbygdsföretag.

Utbildningen ska i huvudsak ske som flerformsutbildning för grupper. Högst hälften av utbildningen kan ordnas som besök på gårdar, fastigheter, företag eller andra motsvarande anläggningar eller enheter.

Utbildningen ska innehålla sammanlagt minst tjugo lektioner som varar minst 45 minuter. Utbildning kan ges i en eller flera sekvenser. Den utbildning som stöds kan sammanlagt omfatta en studiehelhet som motsvarar 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning. Utbildningens längd kan vara kortare, om utbildningsåtgärden genomförs som en del av ett annat utvecklingsprojekt.

Stöd till informationsförmedling

När det gäller åtgärder för informationsförmedling kan stöd beviljas för demonstrationsåtgärder och annan sådan verksamhet som omfattar förmedling av information om nya produktions-, marknadsförings- eller servicemetoder eller andra metoder som väsentligt förbättrar affärsverksamheten eller förmedling av kunskap om energi, miljö och landsbygd till företag eller invånare i området, samfund eller sammanslutningar eller andra aktörer. Stöd beviljas inte för en sådan åtgärd för informationsförmedling i fråga om vilken stödet ska betraktas som statligt stöd eller där det huvudsakliga syftet är att gynna en enda fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som idkar näringsverksamhet eller att endast i liten utsträckning gynna flera sådana.

Förutsättningar för stöd

Stöd kan beviljas för sådan utbildning som kompletterar praktisk erfarenhet och utbildning som baserar sig på den ordinarie läroplikten, en examen på mellanstadiet eller en universitets- eller högskoleexamen utan att den utgör en del av en examen inom den grundläggande utbildningen eller inom fortbildning.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren eller, om utbildningsåtgärden genomförs av någon annan än stödmottagaren, den som genomför projektet har en i förhållande till utbildningsåtgärdens karaktär och omfattning yrkeskunnig utbildare och i fråga om en åtgärd som gäller annan informationsförmedling en i förhållande till åtgärdens karaktär yrkeskunnig person som genomför den.

De enheter som tillhandahåller utbildnings- och informationstjänster ska ha behövlig kompetens och adekvata färdigheter. Organisationer som tillhandahåller utbildnings- och informationstjänster ska försäkra sig om personalens kompetens. Personalen ska regelbundet erbjudas sådan utbildning som krävs för skötseln av uppgifterna. Stödmottagaren ska vid behov kunna visa att de som arbetar för projektet har en sådan utbildning eller ett sådant kunnande som behövs för att genomföra projektet.