Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektets förverkligande

Sökande förverkligar projektet enligt godkänd projektplan.

Under projektiden har sökande en skyldighet att informera on projektet och följa de givna kommunikationsanvisningarna,

Projektets förverkligande ska följa den projektplan som upprättats i ansökningsskedet och som godkänts i projektbeslutet.

I vissa fall kan det framkomma orsaker som inte kunde förutses på förhand och som påverkar att projektet inte kan förverkligas enligt plan. I dessa fall ska sökande göra en ändringsansökan och ändra projektplanen. Ta kontakt med Leader-gruppen innan du gör ändringsansökan. Ändringsansökan med bilagor går till laglighetsgranskning hos ELY-centralen och till kännedom till Leader-gruppens styrelse. ELy-centralen gör ett ändringsbeslut, varefter du kan fortsätta förverkligande enligt den ändrade projektplanen. Det är viktigt att göra ändringsansökan innan ändringen genomförs, så att de förverkligade kostanderna kan bli stöddugliga. Obs! Projekt med engångsersättningsförfarande kan enbart ändras i fråga om projekttiden. Under projekttiden gör man en mellanrapport i samband med betalningsansökan och i samband med sista utbetalningsansökan slutrapport. Utöver detta samlar man årligen in uppföljningsuppgifter för att mäta landsbygdsprogrammets effekter.  ELY-centralen följer projektets förverkligande även efter förverkligande i ca. fem år.