Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ansökningsprocessen

Finansieringen söks i det elektroniska systemet Hyrrä. Eftersom Katso-identifikationen inte längre är i bruk efter årsskiftet, ersätts tjänsten av Suomi.fi -identifikation och Suomi.fi -fullmakter. Information om Suomi.fi -tjänsterna

 

FASERNA I ANSÖKNINGSPROCESSEN

  1. Kontakta aktivatorn för att diskutera om projektidén
  2. Utarbeta en projektplan och en kostnadsberäkning redan innan du loggar in i Hyrrä
  3. Hyrrä fungerar bäst med Firefox version 48 eller nyare webläsare. Gå till Livsmedelsverkets webbsida, och välj Hyrrä-tjänsten på höger sida. Där kan du logga in i Hyrrä. Privata näringsidkare (firma) identifierar sig som ansvarsperson, vilket sker med personnummer. När det gäller juridiska personer, ska den person som har underteckningsrätt i den ansökande organisationen, identifiera sig som ansvarsperson med personnummer (ett intyg över underteckningsrätten ska åtfölja ansökan). Välj sedan Ny ansökan / EHFF-projektansökan
  4. På ansökningens andra mellanblad (Projektplan) välj Fiskeaktionsgrupperna som åtgärd. På ansökningens sista mellanblad (Underteckning och inlämning) kryssa i ”Jag ger mitt samtycke till att en Leader-behandlare kommer till att granska min ofärdiga ansökning”, och lämna ansökningen på hälft (denna alternativ kan inte ses, i fall du har inte kryssat i ”Undertecknare” på ansökningens första sida). Kontakta aktivatorn och be henne granska ansökningen; hon har möjligen värdefulla tips för att komplettera eller ”förbättra” ansökningen! Av aktivatorn får du också information om ansökningens oblikatoriska bilagor.
  5. Efter att aktivatorn har granskat ansökningen, du kan lämna in den (på det sista mellanbladet ”Skicka”)
  6. När du har lämnat in ansökningen, du kan starta projektet på eget ansvar
  7. Du får ett meddelande om tidpunkten för fiskeaktionsgruppens nästa möte
  8. Styrgruppen behandlar till Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp riktade ansökningar och ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som baserar sig på en ändamålsenlighetsbedömning av projektet
  9. Du får en anmälan om styrgruppens beslut
  10. NTM-centralen fattar det officiella projektbeslutet

De finansierade projekten måste använda en EU-symbol i sin kommunikation och i publikationer. Det bör också klart framgå, att projektet är delfinansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Hanke on osittain EMKRn rahoittama