Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Beredning av ny programperiod 2021-2027

Till denna sida samlas all information, meddelanden och material, i anknytning till förberedelsena av Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027. Det senaste materialet finns högst upp.

.

1.7.2021
Kommentera sammanfattningen av fiskerinäringens och fisketurismens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet

Vi fick 33 svar på fiskerinäringens och fisketurismens öppna SWOT-enkät i Skärgårdshavet! Svaren innehöll sammanlagt imponerande 267 kommentarer om branschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Fiskeaktionsgruppens styrgrupp har behandlat svaren på sitt möte den 21 juni. Det omfattande materialet sammanfattades till huvudrubriker, följt av förklaringsrader eller specifikationer. Vi strävar efter att sammanfatta SWOTen ännu vidare under processen.

Vi ber nu om era kommentarer om den av styrgruppen sammanfattade SWOTen, och vi ber också om era synpunkter gällande de centrala behoven samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna. 

Länken till enkäten https://forms.gle/qvJxwa8Ce94ErBiz5

Svarstiden är 1.7.-15.8.

Arbetet fortsätter på hösten med val av strategins åtgärder. De strategiska tyngdpunkterna och åtgärderna bör konsekvent härledas från informationen och resultaten av den tidigare förberedningsprocessen.

.

De första öppna förberedande evenemangen har hållits online 18.5., 20.5. och 27.5. Arbetet fortsätter enligt följande:

Webbenkäten:

1. Utarbetningen av strategin börjar med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot = SWOT (enkäten öppen den 28.5 – 8.6.)

SWOT-analys: Aktivatorn sammanställer och förtydligar svaren på enkäten. På basen av SWOT identifierar fiskeaktionsgruppens styrgrupp fiskeribranschens centrala behov samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna; hur branschens nuvarande styrkor kan användas för att ta till vara externa möjligheter eller undvika hot, eller hur branschens nuvarande svagheter kan utvecklas genom externa möjligheter

2. Kommentering av de av styrgruppen identifierade centrala behoven samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna (Måltidtabell: under sommaren)

3. Val av de strategiska åtgärderna (Måltidtabell: till slutet av augusti 2021)

På basen av webbenkätens resultat skriver aktivatorn ett utkast till strategin med hänsyn till den vägledning som erhålls från jord- och skogsbruksministeriet. Fiskeaktionsgruppens styrgrupp leder arbetet.

Online-workshops:

– I början av september 2021: Utkastet till strategin diskuteras i öppna online-workshops

– Utkastet till strategin kan kommenteras även skriftligen online

– Strategin färdig i slutet av september 2021

Vi är nu i fas 1, det vill säga med den här webbenkäten vill vi identifiera fiskerinäringens och fisketurismens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet.

Länken till enkäten https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xT4__cF2cph539VS6OsdrfmZMRv_H9PooabH1Io30_3ozg/viewform

Enkäten är öppen den 28.5. – 8.6.2021.

.

27.5.2021

Föredragen av det öppna förberedande evenemanget den 27.5.2021

Saarinen, Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta

Ruokolainen, Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa

Saarinen, Katsaus tulevaan ohjelmakauteen Saaristomerellä 2021 – 2027, täydennetty

.

20.5.2021

Föredragen av det öppna förberedande evenemanget den 20.5.2021

Saarinen: Fiskerinäringens lokala utvecling i Skärgårdshavet 2014 – 2020

Harald: Fiskerinäringens lokala utveckling i Österbotten 2014 – 2020

Saarinen: En blick på den kommande programperioden 2021 – 2027

.

16.4.2021

De första öppna förberedande evenemangen för Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027

Ansökningen till Europeiska havs- och fiskerifondens fiskerigrupp under kommande programperiod 2021-2027 torde inledas i höst. Det är därför dags att börja utarbeta en ny fiskeristrategi. I fiskeristrategin granskas behoven och målen för utvecklingen av kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fisketurism ur ett regionalt perspektiv.

Fiskerigruppsverksamheten i Skärgårdshavet inleddes under Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020. Den nuvarande fiskeristrategin genomförs åtminstone fram till slutet av 2021, eftersom förberedningen av den nya programperioden är försenad både på EU- och nationell nivå.

Fiskerigruppen utvecklar fiskerinäringen i sitt område genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med sin strategi samt genom att informera och aktivera aktörerna inom fiskeribranschen. Fiskerigruppen får sin finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden, finska staten och verksamhetsområdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry, som har sin hemort i Pargas, administrerar Skärgårdshavets fiskerigrupp.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att fortsätta fiskerigruppernas verksamhet även under den kommande programperioden. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry har fått finansiering från Egentliga Finlands NTM-central för utarbetandet av fiskeristrategin 2021-2027.

Strategin kommer att utarbetas på ett öppet sätt, i samarbete med aktörer inom fiskeribranschen samt andra intressenter och sakkunniga. I maj ordnar vi tre evenemang där alla intresserade parter kan delta. Temat för evenemangen är ”Lokal utveckling av fiskerinäringen”, som arrangeras både som en finskspråkig och svenskspråkig tillställning, samt ”Lokal utveckling av fisketurismen”, som är ett tvåspråkigt evenemang. Efter evenemangen kan du dela med dig av dina åsikter om utvecklingsbehoven och idéerna i en öppen webbförfrågan.

Strategin kommer att styra hur Skärgårdshavets fiskerigrupps finansiering och åtgärder riktas, så nu är det värt att komma och lyssna på och presentera dina egna utvecklingstankar.

Program och tidsplan för evenemangen som hålls på distans:

18.5. Teema: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen

17:45 Yhteydet avataan

18:00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18:20 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä (Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä)

18.40 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy?
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa?

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:15 Keskustelua ja kysymyksiä

20:00 Tilaisuus päättyy

20.5. Téma: Fiskerinäringens lokala utveckling

17:45 Förbindelserna öppnas

18:00 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Skärgårdshavet 2016-2020 (Maria Saarinen, Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp)

18:20 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Österbotten (Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten)

18.40 En blick på den kommande programperioden 2021-2027

Maria Saarinen

 • när kommer den nya programperioden i gång?
 • vad kan fiskerigrupperna i fortsättningen finansiera?
 • stegen, tidtabellen samt delaktigheten i utarbetningen av Skärgårdshavets fiskeristrategi
 • introduktion till den öppna webbförfrågan

19:15 Diskussion och frågor

20:00 Evenemanget avslutas

27.5. Teema: Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen

           Téma: Fisketurismens lokala utveckling

Föredragen hålls på finska, men kommentarer och frågor kan ställas också på svenska

17.45 Yhteydet avataan

18.00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18.10 Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa (Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen kalatalousryhmä)

18.30 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:00 Keskustelua ja kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy

Anmäl dig till ett evenemang här senast två dagar före tillställningen här https://forms.gle/fy4Frgw7iFmaRxuV9. Dagen före evenemanget skickar vi en separat länk till dem som har registrerat sig via e-post, som kan användas för att delta på distans.