Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Länkar till lagstiftningen

emkr-logo-sv

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020. Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring. I EU stadgar man om användningen av fondens medel i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014.

Den ovannämnda förordningen kompletteras med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/531. I förordningen fastställs de kostnader som berättigar till stöd för t.ex. att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare.

Varje EU-land har utarbetat sitt operativa program, där det anges vad pengarna ska gå tillemkr-sv => Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020. I Finlands program har  de nationella myndigheterna bestämt, vilka projekt som ska finansieras.

Lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 1093/2014

Statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 1127/2015