Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektens urvalskriterier

Styrgruppen behandlar till Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp riktade ansökningar och ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som baserar sig på ändamålsenlighetsbedömning. NTM-centralen fattar det egentliga finansieringsbeslutet.

Urvalskriterier för de projekt, som Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp kan förorda, har kompletterats på styrgruppens möte den 17.8.2016 och den 19.2.2018.

Kriterier som berör alla projekt:

  • Projektet är i enlighet med Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020 samt med Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland
  • Projektet bygger på lokala behov
  • Den sökandes kapacitet och resurser är tillräckliga för att genomföra projektet enligt planen

NTM-centralen genomför den slutliga laglighetsgranskningen.

Urvalskriterierna har kompletterats, och ett poängsystem gör det lättare att sätta dem i en rangordning. Tilläggskriterierna bedöms i förhållande till projektets kostnader och innovativitet samt åtgärder. Projektet bör kunna bedömas mot minst hälften av i frågavarande tyngdpunktens tilläggskriterier, dvs. i tyngdpunkterna 1 och 3 mot två tilläggskriterier och i tyngdpunkt 2 mot fyra eller fem tilläggskriterier. Projekt som fått högsta poäng har företräde. Poängskala 0-2 (0 = inte alls, 1 = litet, 2 = mycket).

Tilläggskriterierna i de tre tyngdpunkterna

Tyngdpunkt 1, Samarbete och nätverkande

Projektet främjar aktionsgruppens nätverkande med andra fiskeaktionsgrupper
Projektet främjar fiskeribranschens interna eller branschöverskridande samarbete eller nätverkande eller det utvecklar strukturer som stöder samarbetet
Ett seminarium, utbildningstillfälle eller evenemang, som förverkligar tyngdpunktens mål
Projektet stöder bevarandet eller skapandet av nya arbetsplatser inom fiskeribranschen

 

Tyngdpunkt 2, Utvecklande av värdekedjan

Projektet främjar förbättring eller byggande av infrastruktur inom fiskerinäringen eller upprättande av därtillhörande planer
Projektet förbättrar företagskunnande och yrkeskompetens av aktörerna på fiskeribranschen eller diversifiering av verksamheten hos kommersiella fiskare
Projektet tryggar vattenområden som lämpar sig för kommersiella fisket eller för fiskodling
Projektet förebygger eller minskar av sälar eller skarvar förorsakade skador till kommersiellt fiske eller till fiskodling
Projektet höjer fiskeribranschens image eller främjar nya aktörers inträde till branschen
Projektet främjar för verksamhetsområdet ny testning, ibruktagande eller utveckling av innovationer
Projektet främjar den branschinterna- eller externa kommunikationen
Studieresa
Projektet stöder bevarandet eller skapandet av nya arbetsplatser inom fiskeribranschen

 

Tyngdpunkt 3, Höjning av fiskresursernas utnyttjande- och förädlingsgrad

Projektet främjar utveckling av nya fångstmetoder, fiskprodukter eller produktionsmetoder eller förbättring av produktkvalitet
Projektet främjar marknadsföring av fisk eller det bidrar till att utbud och efterfrågan möts, eller att projektet ökar fiskets användning som livsmedel
Ett seminarium, utbildningstillfälle eller evenemang, som förverkligar tyngdpunktens mål
Projektet stöder bevarande eller skapandet av nya arbetsplatser inom fiskeribranschen

 

De finansierade projekten måste ha en anknytning till utvecklingen av fiskerinäringen. Enligt Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) hör företagare och företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel till värdekedjan för fiskerinäringen. I anknytning till fisketurism kan sådana utvecklingsprojekt stödas, som är ändamålsenliga med strategin och som

  • stöder diversifiering av verksamheten hos kommersiella fiskare till fisketurism ELLER
  • stöder fisketurismens utveckling som en näring. Projekt, som samtidigt stöder verksamheten av fiskerinäringarnas aktörer, prioriteras

Fisketurismens projekt i anknytning till landsbygdsturism, jordbruk eller annan affärsverksamhet kan möjligen finansieras av Leader-föreningens I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s ram (Obs! ISB:s verksamhetsområde Gustavs, Kimitoön och Pargas).