Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Finansieringsmöjligheter för utveckling av fisketurism

Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Ur havs- och fiskerifonden kan man stöda fisketurism endast ur fiskeaktionsgruppernas finansieringsram. I den nuvarande fiskeristrategin för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp har man inte lyft fisketurismen som en tyngdpunkt eller utvecklingsområde. I nästa programperiod 2021 – 2027 torde fiskeriturismen tydligare tas med i strategins utvecklingsåtgärder.

Aktionsgruppen kan dock, inom ramen för sin strategi, stöda allmännyttiga utvecklingsprojekt som stöder fisketurismens utveckling som en näring. Se: Till sökanden / Projektens urvalskriterier under Fiskerigrupp -menyn.

Projektsökande kan vara exempelvis föreningar, samfund och kommuner. Vårt stöd till utvecklingsprojekt har varierat mellan 70 – 100 %. Även enskilda företag kan söka finansiering, men då kan stödprocenten max vara 60 %.

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets linjedragning kan aktionsgrupperna inte finansiera privata investeringar under programperioden 2014 – 2020.

Europeiska Landsbygdsfonden    

I verksamhetsområdet av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp finns fyra stycken Leader-föreningar. Leadergrupperna kan bevilja stöd från Europeiska Landsbygdsfonden till investeringar, för etablering av ny verksamhet och för att utveckla företaget. Ett av villkoren är, att projektet förverkligar Leadergruppens strategi och att utvecklandet av företagets verksamhet ger huvudsaklig inkomst till åtminstone en person, t.ex. företagaren själv. Enligt Egentliga Finlands NTM-central har det under denna programperiod inte finansierats några projekt relaterade till fisketurism, men under förra programperioden beviljades några ansökningar.

De olika Leadergruppernas verksamhetsområden och en länk till deras hemsidor hittar du på länken Leader-grupper

Ta kontakt med ditt eget områdes Leaderförening för att utreda finansieringsmöjligheter.

Startpeng och Finnvera

Startpeng – ett stöd för en blivande företagare

Finnvera SV

Från Finnvera kan man söka Finnvera-lån eller -borgen.

Stöd för studeranden

Om man vill studera till fiskeguide kan man höra sig för med Yrkesinstitut Livias Fiskeri- och miljöinstitut angående där tillhörande studiestöd.