Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

I samma båt – samassa veneessä strategi

I samma båt – samassa veneessä  strategi Skärgården – Aktivt välmående har utarbetats i samråd med områdets aktörer samt I samma båt – samassa veneessä styrelse. Strategin styr arbetet för I samma båt – samassa venessä styrelse och personal. I samma båt – samassa veneessä styrelsen väljer utgående från strategins valkriterier de projekt som får finansiering. I samma båt – samassa veneessä har fått via Landsbygdsfonden 3,6 miljoner euro för att förverkliga sin utvecklingsstrategi för åren 2014-2020.

Utgående från strategin har man upprättat en vision.

Visionen för år 2020 i I samma båt – samassa veneessä strategi är att skärgården hålls livskraftig året om. Den genomgående idén under nästa programperiod är att ”Skärgården lever och utvecklas – med traditionerna som grund men genom att ta dagens metoder i bruk”.

 År 2020 kan man bo och leva i skärgården året om. Det finns en anpassad infrastruktur som tillåter en modern livsstil i traditionell skärgårdsmiljö.  Tjänsterna i skärgården är till nytta för såväl fast bosatta, som fritidsboende och turister. Den sociala sammanhållningen är god och skärgårdsborna arbetar tillsammans långsiktigt för en välmående skärgård både när det gäller människa och miljö. I skärgården ses tvåspråkigheten som en resurs och en konkurrensfördel.

För att förverkliga visionen i I samma båt – samassa veneessä strategi har man valt följande tyngdpunktsområden för åtgärderna:

  1. Boende och miljö
  2. Arbete
  3. Tjänster
  4. Social sammanhållning

Tyngdpunkterna, målsättningarna och åtgärderna har valts utgående från den input som kommit från möten som hållits, enkäter som skickats, diskussioner som förts med samarbetsparter samt under ett flertal möten där styrelsen har berett strategin.