Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektregister 2014 – 2020

Programperioden "Programmet för utveklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020" kom igång år 2015 och de första projekten fick sina beslut år 2016. Till detta register har vi samlat de projekt vi förordat från Leader-kvoten och som Egentliga Finlands ELY-central fattat myndighetsbeslut om.

Tabellen uppdateras månadsvis med nya stödbeslut. Projekten och företagsstöden är presenterade i kronologisk ordning, utgående från projektets startdatum.

Kolumnen "Projekbeskrivning" innehåller en sammanfattad beskrivning på några meningar om projektet. Texten är tagen från stödbeslutstexten och/eller projektets offentliga beskrivning, som sökande lagt fram i ansökan. Landsbygdsverket har publicerat ett landsomfattande projektregister, där man kan söka projekt från landsbygdsprogrammet med olika filter.  Landsbygdsverkets register. Vårt eget register bygger på samma offentliga uppgifter, dv.s. projektaktörens namn, projektets namn, offentliga finansieringen, totalkostnaderna och projektets offentliga beskrivning. Därmed söker I samma båt - samassa veneessä rf. inte om ett särskilt tillstånd att publicera uppgifterna.

2015 

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMN

SÖKANDE

ORT

OFFENTLIG FINANSIERING

STÖD
%

PROJEKTBESKRIVNING 

Metod &Verktyg
för lättare administration - 
för åboländska föreningar

Finlands svenska ungdomsförbund

Pargas
Kimitoön

 27 003,20 €

 70

Projektbeskrivning - Metod och verktyg

Föreningarna i Åboland behöver hjälp och FSU vill nu hjälpa dem. Att arbeta fram ett verktyg som hjälper föreningarna att uppnå en hållbar utveckling blir väsentligt för deras existens. God administration är viktigt för en fungerande verksamhet och verktyget kommer att underlätta att uppnå detta. Verktyget ska fungera oberoende om föreningarna använder sig av molntjänster, externa hårddiskar, privata datorer eller någon annan medie. Projektet resulterar i en "nerladdningsbar onlineversion" samt en fysisk manual till föreningarna.

 

Koko Kustavin
kirjallisuusyhdistys -hanke

Kustavin
kirjallisuusyhdistys ry 

Gustavs

61 406,52 € 

70

Projektbeskrivning - Koko Kustavin

KKK-projektet uppstod då föreningen kände behovet av att förlänga sommarperiodens starka kulturutbud till året om. I Gustavs startar föreningen en litterär lägerskola ämnad för barn, ungdomar och vuxna. Mörk ö -veckorna är ett nytt evenemang under vinterns mörkaste period, som genomförs som ett nätverkssamarbete med lokala företagare och aktörer. Därtill skapar projektet temahelheten för Gustavs kommun till Åbo Bokmässa 2015.

 

 

Levande historia i skärgårdsmuseer

 

Sydkustens
Landskapsförbund

 

Pargas
Kimitoön

 

70 954,60 €

 

50 

 

Projektbeskrivning - Levande historia

Syftet med projektet är att dokumentera och levandegöra historia i form av tio korta, pedagogiska filmer som berättar om verksamhet eller föremål som varit viktiga för skärgården. Filmerna visas för museibesökare i alla deltagande museer. Dessutom kommer filmerna och övrigt material att finnas tillgängligt för hembygdsföreningar, skolor, organisationer och t.ex. äldreomsorgen.

 

Turunmaa −
Yhteinen
kulttuuriympäristömme

Åbo stad 

Pargas
Kimitoön

123 845,74 €

70 

Projektbeskrivning - Kulttuuriympäristö Turunmalla

I projektet produceras ett kulturmiljöprogram tillsammans med invånare, föreningar och andra lokala aktörer. Programmet baserar sig på byggnadsinventarier utförda av Egentliga Finlands landskapsmuseum, där Pargas stadsområde delvis är oinventerat. På varje ort ordnas verkstäder i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen i Åboland, Curatio rf. Projektet resulterar i ett kulturmiljöprojekt för Åboland bestående av analyserade kulturmiljöbeskrivningar samt de lokala kulturmiljöprogrammens målsättningar och åtgärdsförslag. Programmet kan utnyttjas i byarnas utvecklingsprojekt, inom byggnadsvård, landskapsvård och planläggning.

 

Skärgårdshjälpen 

Finlands Röda Kors Åbolands distrikt 

Pargas Kimitoön 

69 223,50 €

75 

Projektbeskrivning - Skärgårdshjälpen

Projektet är ett utbildningsprojekt riktat till invånare i Åboland. Utbildningen sker inom räddning, sjöräddning och förstahjälp och är ett sammarbete med Frivilliga brandkåren, Frivilliga sjöräddningen och Röda Korset. Målet är att utbilda alarmgrupper inom förstaresponsverksamhet för att kunna bistå myndigheter vid olyckor och på det sättet öka tryggheten i skärgården för invånare och besökare.

 

Houtskär i utveckling 

Houtskärs
kulturgille rf.

Pargas 

59 413,2 €

70 

Projektbeskrivning - Houtskär i utveckling

Ett övergripande mål är att öka befolkningens numerär i Houtskär genom att i första hand skapa nya arbets- och företagsmöjlligheter. En annan målsättning är att skapa ett register över tillgängliga bostäder, obebodda hus och tomter, som eventuellt kan hyras ut eller säljas till intresserade. Ytterligare en målsättning är att arbeta med Houtskärs trivselfaktorer ex hur nya invånare/företag välkomnas till Houtskär. Härutöver skapas en konkret utvecklingsplan för Houtskär.

 

Pro gräsroten -
föreningsakuten
på Kimitoön 

Kimitoöns kommun

Kimitoön

69 860,00 €

70 

Projektbeskrivning - Pro Gräsroten

Målsättningarna med projektet är kvalitetsutveckling och förbättrat samarbete hos föreningarna på Kimitoön. Genom projektet ska föreningarna få stöd och hjälp att utveckla sin interna och externa verksamhet. Särskild vikt sätts vid utvecklingen av samarbete föreningarna sinsemellan, men också med lokala företag och kommunen, speciellt vad gäller ny serviceproduktion. Föreningarna uppmuntras till att gemensamt utarbeta utvecklingsplan med enhetliga eller likartade målsättningar och innehåll.

 

      
 
 
 
 
 
 

 

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMN

SÖKANDE

ORT

OFFENTLIG FINANSIERING

STÖD %

PROJEKTBESKRIVNING

Stall Westankärr

Westankärr gård

Kimitoön

136 624 €

20 %

Projektbeskrivning - Stall Westankärr

Byggande av ett häststall och en manege, inklusive lager och personalutrymmen som anknyter till verksamheten samt en separat ridplan.
 

Projektplan för en ny produktionshall och utveckling av Bornemanns musteris verksamhet 

Bornemanns musteri 

 Pargas

68 640,05 €

35 %

Projektbeskrivning - Bornemanns

Musteri investerar i en ny produktionshall samt maskiner till produktionsutvecklingen. Produktion av olika safter och bär eller äpplen samt utveckling av musteriverksamhet som attraktion för regionala aktörer med fokus på hållbarhet och slow-food koncept i samarbete med lokala aktörer.

Anskaffning av täckdikesspolare

Fma Kristoffer Andersson

Kimitoön

3480 €

20 %

Projektbeskrivning - Täckdikesspolare

Företaget börjar göra täckdikesspolning. Tjänsten erbjuds till jordbrukare på Kimitoön, tjänsten har inte funnits på Kimitoön tidigare.
  

Vartsalan Vanhan Koulun rannan rakentaminen

Vartsalan Vanha Koulu

Gustavs

15 809,15 €

35 %

Projektbeskrivning - Rannan rakentaminen

Stranden vid Vartsala gamla skola är så grund att man inte kan ta i land med båt. Muddring av stranden och byggandet av en gästbrygga kommer därför att möjliggöra ett växande kundflöde av båtburna resenärer.

2016 

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMN 

SÖKANDE

ORT

OFFENTLIG FINANSIERING

STÖD %

PROJEKTBESKRIVNING

Port Kirjais  

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf  

Pargas

34 995,70 € 

65 %

Projektbeskrivning - Port Kirjais

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. ämnar genom detta projekt i samarbete med skärgårdsborna i området rusta upp en kajkant för allmänt bruk.

Kejsarhamnens bastu i Högsåra 

Högsåra Byalag rf

Kimitoön

38 382,50 €

65 %

Projektbeskrivning - Kejsarhamnens bastu

För att öka kapaciteten och höja standarden på hamnen planerar Byalaget dels att bygga den nya bastun, dels fräscha upp den gamla och förse den med polettduschar. På så sätt fördubblas bastukapaciteten och gästerna ges också en möjlighet att bara duscha.

Kustens mat i Åboland

Kimitoöns kommun

Kimitoön

72 389,80 €

70 %

Projektbeskrivning - Kustens mat i Åboland

Syftet med utbildningsprojektet är att utveckla livsmedelsförädlingen och mathantverksföretagandet på området och ge förbättrade möjligheter för företagen att utveckla den egna verksamheten och nya produkter. Mathantverksföretagen bidrar med sin verksamhet till en ökad mångsidighet i företagsstrukturen på landsbygden och passar speciellt bra i skärgården, där arbetsplatserna måste hittas via företagande.

Vårt skärgårdshav

Finlands Öar rf Suomen Saaret ry

Gustavs
Kimitoön
Pargas

23 833,04 €

70 %

Projektbeskrivning - Vårt skärgårdshav

Projektets målsättning är att utveckla ett skräddarsytt koncept för gäst- och besökshamnar, där målgruppen barn och unga får lära sig om havsmiljön, Östersjön och skärgården. Projektet kommer dels att resultera i moduler med information om Östersjöns tillstånd som senare kan tryckas t.ex. på en skylt i hamnen. Dessutom kommer man att skapa färdiga paket med lekar, spel, experiment och uppgifter för barn, som kan dras av sommararbetare i gäst- och besökshamnar. En viktig målsättning med projektet är samarbete mellan aktörer som på skilt håll sysslat med miljöfostran med Östersjötema för barn.

Resurseffektivitet och Kimitoöns företag

Kimitoöns kommun

Kimitoön

12 000,80 €

70 %

Projektbeskrivning - Resurseffektivitet och Kimitoöns företag

Projektet består av ett utredningsarbete som ska mynna i en rapport om vilka förutsättningar och konkreta åtgärder Kimitoöns företag kan göra för en större resurseffektivitet i sin verksamhet. Tankegångarna är hämtade från cirkulär ekonomi, men anpassade till våra lokala förhållanden och breddade att gälla även immateriella resurser. Rapporten förväntas leda till ett nytt, större samarbetsprojekt där deltagarna i denna utredning kan samarbeta djupare med flera lokala företag.
Kalkholmens ruiner 
Västanfjärds Byaråd rf 
Kimitoön 
30 787,58 € 
65 %

Projektbeskrivning - Kalkholmens ruiner

Projektets mål är att få en utomhusscen till Kalkholmen i Västanfjärd, där ortsbor, sommarboare och föreningar tillsammans kan ordna olika kulturevenemang utomhus. Genom att bygga utomhusscenen i anslutning till den gamla kalkruinen - vill vi föra fram det - som är kännspakt för Kalkholmen ett kulturarv som fortsätter att levandegöra Kalkholmen som den kulturhistoriska plats den är. Ruinen är den enda konkreta del, som finns kvar av verksamheten inom kalkstensbrytningen i Västanfjärd, och bör därför restaureras och bevaras för framtiden.
 
Tusen år sjöfart vid Kimitoön 
Pro Kimitoö-skutan rf 
Kimitoön 
51 164,40 € 
70 %

Projektbeskrivning - Tusen år sjöfart vid Kimitoön

TUSEN ÅR SJÖFART VID KIMITOÖN är ett kulturhistoriskt projekt om den lokala sjöfarten fr.o.m. medeltiden till nuet. Sjöfarten och människoöden presenteras genom intervjuer, utställningar, föreläsningar och temaseglatser. Ändamålet är ökad kännedom om lokalhistoria både bland den lokala befolkningen och turister och att ge nya idéer till turismnäringen.
 
KSB renovering
Kårlax samfällda byaförening rf
Pargas
14 111,50 €
65 %

Projektbeskrivning - KSB renovering

Föreningens paviljong Sandbacka där största delen av evenemangen som föreningen ordnar hålls behöver renoveras. I samband med renoveringen är det meningen att borra en brunn samt göra en infiltreringsbädd. Även en utvidgning av parkeringsplatsen samt förstärka golvet i förrådsbyggnaden skall göras samtidigt. Det här för att underlätta och kunna öka bekvämligheten under evenemangen som föreningen ordnar samt för de bybor som hyr Sandbacka för egna tillställningar.
Lux Archipelago
Åbolands hantverk rf
Pargas
43 995 €
70 %

Projektbeskrivning - Lux

Åbolands hantverk bjuder in föreningar, företag och privatpersoner att delta i ljusfestivalen, Lux Archipelago. Föreningen kommissionerar ett konstverk som uppförs på gågatan i Pargas, medan andra aktörer får delta med egna ljusinstallationer runt om i staden. Andra deltagare kan lägga in sina konstverk i karttjänsten maplantis.com, så är det lätt att gå runt och betrakta ljusinstallationerna. Ljusfestivalen stärker den sociala sammanhållningen i regionen och stöder samarbete över språkgränser och mellan olika branscher. Festivalen lockar lokalbefolkningen och turister att röra på sig i staden utanför högsäsong.
Klubbrummet
Pensionärsbostads-föreningen i Houtskär r.f.
Pargas
80 503,65 €
45 %

Klubbrummet

Allaktivitetsutrymmet "Klubbrummet” har sedan år 1990 varit i flitigt bruk på Fridhemsområdet i Näsby. Pargas stad kommer att bygga en ny hälsocentral vilket medför en rivning av det gamla utrymmet. Staden har inte för avsikt att ersätta det gamla klubbrummet med ett nytt. Således har pensionärsbostadsföreningen i Houtskär gått in för att bygga det själv.
Besöksbrygga i Nötö byhamn
Nötö hembygdsförening rf
Pargas
40 300,00 €
65 %

Besöksbrygga

Byggande av allmän brygga så att båtfarare, turister och nötöbor kan ta i land på Nötö i bystranden. Bryggan ger nya möjligheter att komma och handla till butiken på Nötö, besöka café, tillställningar och sevärdheter på ön vilket stärker servicen på Nötö.
Åppohoppa - förbättring av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i Dalsbruk
Kimitoöns kommun
Kimitoön
93 337,50 € 75 %

Åppohoppa

Investeringsprojekt för förbättrande av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i Dalsbruk.
 

 

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORTOFFENTLIG FINANSIERINGSTÖD % PROJEKT-BESKRIVNING
Uuden tekniikan hankinta sirkustaiteellisiin esityskonsepteihin  ArtTeatro avoin yhtiö Gustavs 3304,87 € 20 % 

Projektbeskrivning - Uuden tekniikan hankinta

Utvecklandet av olika koncept inom cirkuskonsten samt utökandet av antalet föreställningar. Kvalitetsförbättring och utveckling av verksamheten i och med anskaffning av nya anordningar och teknisk apparatur.
 
Venesäilytyskatosten rakentaminen Oy Korpo Marin Service AbPargas 40 019,70 € 35 % 

Projektbeskrivning - Venesäilytyskatosten rakentaminen

För att utveckla och effektivera småbåtsverksamheten bygger Oy Korpo Marin Service Ab två stycken 350 m2 stora båtförvaringsskydd. I fortsättningen kan båtarna därmed förvaras under tak och man slipper täcka in var båt för sig. Åtgärden ökar också helhetsförvaringskapaciteten.
 
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkapalveluiden tuottamiseen  Siistikoti Oy Pargas 15 738,54 €35 % 

Projektbeskrivning - Bodö

Bodö kustbevakningsstation tas i bruk för turismtjänster: gästhamn, café/restaurang och i framtiden inkvartering.
 
      
      
      
      
      

2017

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMN SÖKANDEORTOFFENTLIG FINANSIERINGSTÖD %PROJEKT BESKRIVNING
Kiven sisässä 50 vuotta - Gyltön linnake Turun Rannikkotykistö-rykmentin Perinneyhdistys ryPargas 18684,70 € 90 % 

Gyltö

På ön Gyltö (belägen på södra delen av Korpos huvudö) grundades i slutet av 1960-talet Gyltö fort. Under det senaste årtiondet har fortet körts ner. Utställningen om Gyltö forts 50 åriga historia presenteras genom texter, bilder och delvis genom föremål. Syftet med utställningen är att öppna upp fortets olika roller i skärgården som en komponent av landets försvar, som en del av samhället, livsmiljön och skärgårdskulturen. Utställningen beskriver växelverkan mellan kommunen och staten, byggnadsprocessen och de personer som ledde arbetet, livet på fortet och om arbetet på det slutna militärområdet både ur soldaternas och ur de civilas synvinkel.
 

Pargas stigar Pargas stadPargas13 161,96 €90 % 

Pargas stigar

Paraisten polut – Pargas stigar är ett utredningsprojekt i stadsdelen Pargas, vars syfte är att kartlägga redan existerande naturstigar och rekreationsleder samt utreda möjligheterna att upprätta eventuella nya stigar. I projektet samverkar man aktivt med kommuninvånarna, myndigheter, markägare, branschens organisationer, lokala föreningar, organisationer och andra intressentgrupper. Syftet med projektet är att producera en tvåspråkig rapport som i framtiden kan utnyttjas då man utvecklar regionens vandringsleder.
 
Skyttesimulator Houtskärs jaktföreningPargas8840 €65 %

Skyttesimulator

Föreningen planerar att skaffa en skyttesimulator för att ge föreningens medlemmar och ortens ungdomar möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt öva sig i vapenhantering och i jaktskytte.
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017-2018 Strömma-Dahlby Byaförening rf Kimitoön 24 410 €65 % 

Rantamakasiinin alue

1. Renovering av magasintaket och målning av byggnaden: plåttaket, som inte ansågs behöva upprustning i samband med ett annat projekt år 2007, läcker ställvis i sömmarna och det underliggande pärttaket skräpar ner golvet. 2. Bygga en lekplats i närheten av magasinet: allt fler små barn följer med sina föräldrar på olika evenemang. 3. Byaföreningen vill satsa på sågen och den gamla kanalens historia med en egen infotavla samt flytta från sågen bl.a. en ångpanna som ett industriellt minnesmärke och sevärdhet.
NatuRen Pargas 4H-klubb rf Pargas, Kimitoön12 033,04 €70 % 

NatuRen

Ett projekt med kurser där man lär sig om hållbar utveckling, naturlig giftfri vardag och att använda naturens skafferi. Projektet är riktat till alla åldersgrupper i samhället men huvudmålgruppen är barn och ungdomar. Vår målsättning är att barn och unga tillsammans med sina föräldrar och den äldre generationen skall bli inspirerade av att leva på ett sätt som är giftfritt och hållbart för samhället.
 
Expedition Skärgårdshavet - investering Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry Pargas, Kimitoön7800 € 65 % 

Expedition - investering

"Expedition Skärgårdshavet" är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt Skärgårdshav för barnfamiljer i besökshamnarna runtom i Åboland. Projektet strävar till att öka besökarnas och lokalbefolkningens kunskapsnivå kring Östersjöns tillstånd, sporra till goda miljögärningar och skapa förutsättningarna för en miljöfostrande verksamhet för ett renare hav. Resultatet blir ett bestående och självgående program med aktiviteter för barn och nyfikna vuxna i besökshamnarna.
 
 Expedition Skärgårdshavet - utveckling Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry Parainen, Kemiönsaari 41 280,40 €70 % 

Expedition - utveckling

"Expedition Skärgårdshavet" är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt Skärgårdshav för barnfamiljer i besökshamnarna runtom i Åboland. Projektet strävar till att öka besökarnas och lokalbefolkningens kunskapsnivå kring Östersjöns tillstånd, sporra till goda miljögärningar och skapa förutsättningarna för en miljöfostrande verksamhet för ett renare hav. Resultatet blir ett bestående och självgående program med aktiviteter för barn och nyfikna vuxna i besökshamnarna.
 
 MonitoimirakennusKirjala jaktförening rf Pargas89 223,55 € 65 %  

Monitoimirakennus

Projektets målsättning är att för ön Kirjalas befolkning bygga en tillräckligt stor och fungerande samlingsplats som fyller alla nutida krav.
 
      

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMNSÖKANDE ORTOFFENTLIG FINANSIERINGSTÖD %PROJEKTBESKRIVNING 
Imupainevaunu koukkulavalla Kaivonporaus Stenman KyGustavs7525 € 35 % 

Imupainevaunu

Tömningsservice av slammbrunnar i skärgården.
 
Panimo laajennus Kimito Brewing ABKimitoön15003 € 20 %

Panimo laajennus

I samband med utvidgningen av bryggeriet anskaffa en flasktappningskolonn samt öka jäsnings – och avkylningskapaciteten.
 
Ruoppaus1 Peterzéns OyGustavs16 654 €20 % 

Ruoppaus

Projektet har stor betydelse för Peterzén Ab:s gästhamnsverksamhet, som möjliggör större båtars smidiga och säkra trafikerande på gästhamnsområdet, vilket samtidigt underlättar de övriga båtars färd på området. Muddringen har en positiv effekt på vattenutbytet i hamnbassängen, det förbättrar sjösäkerheten, den gamla havsviken frigörs från säv vilket förändrar landskapet till mera marint och ger hela gästhamnen ett nytt uttryck. Projektet stöder turismen på många sätt, bidrar med mera sysselsättning på hela området och stärker verksamheten av vinterförvaring och underhåll av båtar i hela Gustavs.
 
Porten 2018 Pargas Port Ab Pargas130 341,40 €35 % 

Porten

Utvidgning av verksamhet i Pargas Port. Ny bastuavdelning med förråd samt utvidgning av båtplatser. Målsättningen är att öka kund tillströmningen till Pargas Ports hela verksamhetsområde genom att förbättra utbudet på tjänster för båtburna gäster. För tillfället kan vår gästhamn inte erbjuda tillräckligt mångsidiga service som allt fler av dagens båtgäster önskar. Vår önskan är att kunna erbjuda högklassiga bastuutrymmen samt övriga sanitetsutrymmen enligt dagens standard. Tillika önskar vi utvidga gästhamnen så att den kan ta emot flera båtar och framför allt större båtar som kräver mera utrymmen.
 
Nagu Distillery Oy Nagu Distillery AbPargas 109 929,58 € 35 %

Nagu Distillery

Ombyggnation av ett industriutrymme och utrustning för tillverkning och lagring av alkoholdrycker.
 
      
      
      
      

2018

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMN SÖKANDEORT OFFENTLIGT   STÖD STÖD   %PROJEKTBESKRIVNING      
Socioekonomisk utredning för fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu  Stiftelsen för   projektforskning sr Pargas  52 003 € 70 %

Socioekonomisk utredning

Projektets mål är att göra en socioekonomisk utredning av vilka ekonomiska effekter en fast förbindelse skulle ha för regionen. Utredningen ska även beskriva nuläget och samtidigt fungera som ett avgörande underlag för vidare planering. Utredningen ska omfatta vad en fast vägförbindelse betyder för skärgården, regionens befolkning och näringsliv, samt hur en fast vägförbindelse kan tänkas finansieras i form av några olika scenarier. Projektets mål är att även se till att projektets resultat får så stor och bred spridning som möjligt. Resultatet ska spridas till beslutsfattare och andra politiska nyckelpersoner, samt till potentiella investerare.
 
      
Skärgårdshistoria med många sinnen Sydkustens   Landskapsförbund rfPargas, Kimitoön 83 999 €70 %

Skärgårdshistoria med många sinnen

Den åboländska skärgården har ett rikt kulturarv och en spännande historia. Det finns ett kontinuerligt behov av att dokumentera tidigare livsvillkor och levnadssätt i skärgården, att förvalta kulturarvet samt att förmedla historia till lokalbefolkning och till besökare. Projektet Skärgårdshistoria med många sinnen har som mål att göra en djupdykning i områdets historia och lyfta fram arbetssätt, hantverk och användning av föremål. Moderna presentationssätt som ljudmiljöer, audiomaterial, filmsnuttar med dramatiseringar och dofter aktiverar flera sinnen hos museibesökaren. Genom att använda applikationer, t.ex. AR (Augmented Reality/Förstärkt verklighet) eller QR-koder kan föremål levandegöras med hjälp av telefoner eller pekplattor och därmed bibehålls museernas interiörer intakta och risken att teknik föråldras eller inte fungerar minimeras. Detta möjliggör dessutom att museerna högre grad än nu blir tillgängliga även när de är stängda. På det sättet ökar museernas attraktionskraft och förmedlingen av kulturarv och hembygdskunskap förbättras och fördjupas. Projektet förverkligas i nära samarbete med hembygdsföreningar och museer i Åboland. Detaljplanering för de enskilda museerna görs utgående från museets/föreningens behov och förslag. Vid val av företeelser eller föremål beaktas tidigare besökares intressen. Gemensamma träffar ordnas för idéutbyte och diskussion om samarbete, synlighet, evenemangsproduktion och samarbete med andra sektorer. Studieresor ordnas för att inspirera till och visa på nya sätt att presentera bygdens historia. Målet är att levandegöra historia och öka tillgänglighet, stärka museernas attraktionskraft samt allmänhetens och museibesökarnas kunskaper om historia och kulturarv genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna. Under sommaren 2017 besöktes de åboländska museerna av ca 15.000 personer.
      
Biodling i skärgården - ett kartläggningsprojekt Finska   Hushållningssällskapet   r.f.Pargas, Kimitoön 13 491,83 €90 %

Biodling i skärgården

I kartläggningen utreds bl.a. antalet biodlare, behovet av utbildning, intresse för utvidgning, vidareförädling av honung, annan utkomst ur binäringen, samarbete med odlare, gemensamma anskaffningar och samarbete gällande utrustning, samt intresset för och behovet av gemensamma försäljnings- och marknadsföringsinsatser, behov av ett gemensamt varumärke för skärgårdshonung och ifall det finns intresse av gemensam partiförsäljning av honung till återförsäljare eller ifall någon är intresserad av att fungera som återförsäljare av den honung som produceras av hobbyodlare med enstaka bisamhällen. Kartläggningen förverkligas dels som enkät och dels som intervju med i mån av möjlighet alla biodlare i Åboland. Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är biodlarna. Man riktar sig också till potentiella samarbetspartners till biodlare. I andra hand är också konsumenter, både professionella och hobbyodlare av frukt, bär och grönsaker och gemene man som mår bättre av en rikare natur som nyttohavare. Bakom planeringen av kartläggningsprojektet finns en arbetsgrupp som har bestått av biodlare från Kimitoön och Skärgårdshavets biosfärområde. Tillsammans med dessa samarbetspartner arrangeras bl.a. ett slutseminarium, där resultatet av kartläggningen presenteras. 

Projektets övriga samarbetspartner är Brahea-centret, Projektet Mera närmat, Axxell Brusaby, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry och projektet -Maatiloille mehiläisiä-. Samarbetet med dem handlar om att exempelvis utnyttja deras sakkunskap för kartläggningen, slutseminariet och framtidsplanen.

Kartläggningsresultaten, en rapport, publiceras i pdf-form, så att projektets resultat kan leva vidare., t.ex. som ett möjligt utvecklingsprojekt och/eller genom samarbete med intresserade biodlar-föreningar. Projekttiden är 1.2 - 30.9.2018. Den beräknade arbetstiden är ca tre månadProjektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det 

      
 SaaristoSepti Pidä Saaristo Siistinä -   Håll Skärgården Ren   ry rfPargas 26 000 €65 %

SaaristoSepti

Jurmo är en av pärlorna i Skärgårdshavets nationalpark. Jurmo ö är den sista landslingan av Salpausselkä, som löper tvärs över hela Finland. Jurmo är en nästan trädlös moränhed, sagornas och sjörövarnas ö. De vida ljunghedarna med sina steniga stränder utgör en lämplig livsmiljö för många även sällsynta sjöfåglar. På ön fungerar en gästhamn som besöks av ca. 2000 båtar under säsongen. I hamnen finns märkta gästbåtsplatser till kring 80 båtar. Hamnen saknar för tillfället en anläggning för septitanksavfall från fritidsbåtarna. Som en nyhet i hamnen för säsongen 2017 är tillgången till färskt vatten. Hittills har den enda tillgängliga vattenkällan varit en borrbrunn med handpump. Hamnen har med tiden byggts till en sådan helhet den är i dag med syftet att tjäna båtfolkets behov så gott det går. Till hamnen vill man bygga en sugtömningsapparatur för septitanksavfall.
      
Dalsbruks stigar

 Kimitoöns kommun

Kimitoön 43 514 €70 %

Dalsbruks stigar

Utvecklingsprojekt för att skapa intressanta temastigar i Dalsbruk. Stigarna ska gagna både invånare och besökare, samt det lokala näringslivet.
      
Kustavin luonto- ja kulttuuripolku Selkämeren   kansallispuiston   ystävät ryGustavs 10 374 €90 %

Kustavin luonto- ja kulttuuripolku

Till närheten av Gustavs kommuncentrum planeras en natur- och kulturstig. I projektet färdigställer man stigens ruttplan och de mål som visar upp längs stigen med hjälp av bilder. Stigen publiceras virtuellt, dv.s. i en sådan elektronisk form att den kan ses på dataskärm eller användas som ett kartbotten som kan användas med mobilapparater, detta kompletteras av en elektronisk guidebok för varje mål. Stigens innehåll är riktad främst till kommunens fast- och fritidsbosatta, samt till turister som besöker Gustavs och för läroinrättningars behov. En delmålsättning är att erbjuda ett studiemål som lämpar sig till att använda ny kommunikationsteknologi. Den virtuella målkartan kan lätt spridas till andra områden i Gustavs kommun. Principerna för hållbar utveckling är utgångspunkten i projektets tekniska lösningar. Projektet förverkligas av Selkämeren kansallispuiston ystävät ry i samarbete med Kustavin Kirjallisuusyhdistys, matkailuyhdistys och Gustavs kommun.
      
Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka
/Malmens smultronställe
 Pargas stadPargas 13 417,20 €90 %

Norrbyholmen

Målsättningen med projektet Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställe är att skapa en mer detaljerad utvecklingsplan till Norrbyholmen, än vad som gjordes under tidigare förstudiearbetet. De mer detaljerade utredningarnas syfte är att skapa ett konkret underlag för kommande investeringar i öns utflyktskonstruktioner. Ön befinner sig på norra sidan om Pargas Malmen och öns markområde ägs av Pargas stad. Markägaren har bundit sig till att utveckla området till utflykts- och rekreationsverksamhet. Vetskapen och marknadsföringen av Norrbyholmen som utflyktsmål förbättras. Målsättningen är också att förbättra tillgängligheten av Norrbyholmen såväl i nätet som i terrängen. Projektet får en egen Facebook-sida, där man berättar om hur projektarbetet fortskrider och de åtgärder som vidtas på ön. Projektets resultat blir även att skapa åt holmen en egen logotyp, en enklare webbsida och broschyr. Webbsidan, grafiska arbetet och tryckningen av broschyrens görs som köptjänst. I projektet har man som syfte att preliminärt utreda möjligheterna till att främja allemans möjligheter att färdas på vattnet i området.
      
Koirapuisto Saariston koirakamut   ryGustavs 11 781,25 €65 %

Koirapuisto

Saariston koirakamut ry är en ny förening i Gustavs kommun i Egentliga Finland. Syftet med föreningens verksamhet är bl.a. att bygga en hundpark till Gustavs. Enligt Kennelförbundets uppgifter ökar hundarna kraftigt i antal i Finland. Även familjer i Gustavs, samt fritidsboende och turister har många hundar. Lagstiftningen i Finland begränsar kraftigt möjligheten att ha hundar fria. I tätorter får man inte släppa loss hundar annat än på områden som är utsedda för detta ändamål, som hundparker. Hundar och andra friluftsmänniskor möter varandra allt oftare i Gustavs gatubild och därmed ökar behovet för tjänster till hundar. Målsättningen är jämlika, kvalitativa och säkra tjänster till alla hundägare. Följden av ett förverkligat projekt skulle vara en livskraftigare och trivsammare by. En livskraftig kommun har tjänster som motsvarar invånarnas och företagarnas behov. Fungerande service förbättrar trivseln på området, som i sin tur även stärker företagens möjlighet att ha tillgång till arbetskraft från området.
      
Hitis lever - utveckling av Hitis byainfoHitis kyrkoby byaförening rfKimitoön 9 182,45 €90 %

Hitis lever

Hitis by behöver en servicepunkt som är så etablerad att den faktiskt fungerar som informationskanal i konkretin; att både den som vill delge information och de som söker efter den har tillgång till ett smidigt fungerande och centraliserat system. Målet är att åstadkomma en sådan här tjänst som en kontinuerligt extisterande knutpunkt i byn. Målet är också att denna service skulle finnas till med lika omfattande öppettider på vintern, för ortsborna, som semesterfirarna och turisterna på sommaren.
      
Biosfär 2030Pargas stadPargas25 142,3270 %

Biosfär

Projektets mål är att med nya metoder och tillvägagångssätt inspirera och engagera människor kring hållbarhet i skärgårdskontext.
      

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMN SÖKANDEORTOFFENTLIG FINANSIERINGSTÖD %PROJEKTBESKRIVNING
Uthyrningsstugor på ön Brännskär Living   Archipelago   ABPargas50 091,71 €20 %

Uthyrningsstugor på ön Brännskär

Projektet skulle innefatta hela byggprocessen av 3 nya inkvarteringsstugor som skulle placeras på östra delen av Brännskär. Stugorna planeras att byggas så att de möjligast bra passar in med naturen och skärgårdsmiljön. Grundtanken är små stockstugor byggda av eget sågat material med den rätta känslan. Två av stugorna är ca. 30 m2 med 4-8 bäddplatser, den tredje är ca 40 m2 med 4-8 bäddplatser. Alla stugor kommer att inredas hemtrevligt med stämningen av den egna skärgårdsstugan med fina loppisfynd och naturnära stil. Den grova stockstommen kommer att få rummen levande och ge huset dess karaktär. Toaletten med torrdasset som är planerat till alla stugorna är ett säkert- och miljömedvetet val och ger stugorna en aning mera lyx i jämförelse med utedass, eftersom stugorna är planerade att kunna hyras ut under alla årstider. Målgruppen för projektet är alla som vill uppleva skärgården på nära håll och övernatta i den på en ö där det ständigt är någonting på gång. Stugorna skall inredas ändamålsenligt så de passar både för familjer, mindre grupper och lägerskolor. Exempel på mindre grupper: företag, kursdeltagare, pilgrimsvandrare, festgäster, aktivitetskunder. Målsättningen är att öppna upp för nya kunder och erbjuda en bredare service och förbättra kvalitén på basservicen. Nya kunder kan besöka Brännskär med möjligheten att övernatta och därmed ta del av vår övriga service. Det blir lättare att sälja våra aktiviteter när kunderna har möjlighet att stanna en längre tid på ön. Vi vill förlänga säsongen för företaget och därmed kunna erbjuda arbetsplatser för en längre tid än högsäsongen under sommaren. En bredare verksamhet ger bättre synlighet och mera kunder. Vi vill öka den totala omsättningen och förbättra rörelsevinsten.
Jumon Juustolan laitehankinnat Erkas   Gården OyPargas3 465 €35 %

Jumon Juustolan laitehankinnat

I Jumon Juustolas (Erkas Gården Oys) investeringsprojekt söks stöd till en glassmaskin och till en glassförpackningsmaskin. Jumon Juustola är ett startande småskaligt mejeri på ön Jumo i Pargas. I initialskedet är det meningen att främst tillverka glass, men även andra mejeriprodukter.
Investointituki luontomatkailu-palveluiden ja rakennusten saneeraustoiminnan käynnistämiseksi. NaturEffect   OyKimitoön2 920,30 €20%

Luontomatkailupalvelut

Investeringsstöd till att starta upp naturturismverksamhet med miljöansvar. Genom projektet startar man upp på Skärgårdshavets område försäljning, uthyrning och förmedling av naturturism- och upplevelseresetjänster och -produkter med miljöansvar. Huvudsakliga produkten i projektet är Skytent - Tentsile Experience Ecocamp Archipelago Sea. Projektet möjliggör investeringen i mångsidiga och kvalitativa produkter som behövs för naturturism- och upplevelsereseprodukter.
LasihyttiParatiisipaja KyGustavs7 126,20 €20 %

Lasihytti

Paratiisipaja företaget finns i Gustavs hantverksby och på samma tomt planerar man att bygga en glashytt. I samband med glashytten byggs även två förråd. Produkterna tillverkas sommartid och säljs i butiken, och till återförsäljare året runt.
Köpmans investoinithankeRaiku OyPargas22 367,80 €35 %

Köpmans

I projektet anskaffas utrustning för att tillverka kallpressade saft- och glassprodukter. Saftglassar är den huvudsakliga slutprodukten, eftersom de har en lång försäljningstid vilket kan jämna ut säsongvariationen. Man kan tillverka produkten under lågsäsong och sälja under högsäsong.
      
      
      
      

2019

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORTOFFENTLIGT STÖDSTÖD %PROJEKT- BESKRIVNING
Kotiseutukompassi - työkalu kestävään paikalliskehittämiseenVarsinais- Suomen kylät ry

Pargas, Kimitoön, Gustavs

31 849,21 €70 %

Hembygdskompassen

Hembygdskompassen strävar efter hållbar utveckling av lokalsamhället. I projektet utvecklas ett redskap för byplanering - hembygdskompassen. I projektet planerar man en hembygdskompass till respektive by i projektet. Hembygdskompassen utvecklar byaverksamhetens hållbarhetsfaktorer. Insamling, dokumentering och spridning av hembygdskultur är kulturella hållbarhetens hörnstenar. I projektet erbjuds hjälp med digitala- och videomaterial.
Bystränder i Kimitoön - Kylärannat KemiönsaarellaFinska hushållnings-sällskapetKimitoön16 800,01 €70 %

Bystränder

Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är såväl permanent bosatta som fritidsboare och turister. Projektområdet omfattar huvudöarna i Kimitoön, där det kartläggs totalt ca 10 bystränder. Därtill erbjuds det rådgivning för skötsel av områden. Som resultat av projektet sammanställs en tvåspråkig utredning i tabellform över läget och målsättningarna för projektområdets strandområden samt förslag med anvisningsmaterial till åtgärder för bystränderna. Under projektets gång uppgörs också miljöutvecklingsplaner för åtminstone fyra objekt på projektområdet.
Närmat i samarbete - Lähiruokaa yhteistyössäKimitoöns kommunKimitoön42 908 €60 %

Närmat

Närmat i samarbete" är ett utvecklingsprojekt där man vill samla närmatsaktörer och tidigare erfarenheter för branschutveckling, samtidigt som man tillvaratar och drar nytta av det lokala, regionens naturliga styrkor. Projektets mål är att åstadkomma nya möten mellan produkter och konsumenter, att skapa nya förutsättningar och verktyg för nya metoder och processer för hur lokala produkter ska hitta fram till konsumenten. I projektet arrangerar konkreta åtgärder, varvade med teoretisk utbildning.
Utställning om brandväsendets historia i Pargas branddepåPargas hembygds-förening rfPargas12 738 €70 %

Utställning, branddepå

Vårt mål är att utveckla branddepån till ett attraktivt turistmål genom att producera en utställning som berättar om brandbekämpning i Pargas. Utställningen kommer att berätta om brandkårsverksamheten på orten under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet men fokuserar särskilt på perioden 1907-1926 då branddepån användes som brandstation av ortens frivilliga brandkår.
Branddepån i Pargas rustas uppPargas hembygds-förening rfPargas38 244 €65 %

Branddepå restaurering

Projektets mål är att restaurera branddepån och producera en utställning som berättar om brandväsendets historia i byggnaden. Branddepån var Pargas första brandstation och utgör en viktig del av Gamla Malmens historia och kulturmiljö. Pargas Hembygdsförening vill därför i samarbete med andra aktörer stärka kulturmiljön och restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt skapa en utställning som belyser byggnadens och områdets historia. Utställningen görs tillgänglig för allmänheten med hjälp av glasdörr innanför nuvarande dörr, belysning och tillgång till information via QR-koder. Byggnaden kommer därtill att öppnas vid olika evenemang samt för grupper.
Mera liv till investeringar - föreningsutveckling efter genomförda projektI samma båt - samassa veneessä rf ryPargas Kimitoön8 901,14 €70 %

Föreningsutveckling

För föreningar är investeringsprojekt via Leader, och andra offentliga stödprocesser, stora satsningar. Verksamhetsmässigt kräver de noggrann planering, budgetering och att styrelse medlemmarna och övriga lokala frivilliga lägger egen tid och talkoinsatser på projektet, där man bygger eller renoveringsbygger samt köper in nya inventarier. Projektet handlar om utvecklingsplaner för föreningar som genomfört investeringsprojekt. Kring 10 föreningar som genomfört investeringar efter år 2010 kommer att kontaktas i projektet.
Fiskaren och fiskenPargas stadPargas19 906,60 €70 %

Fiskaren

Målet för projektet Fiskaren och fisken är att lyfta fram yrkesfiskaren i fiskehelheten på Skärgårdscentrum Korpoström, från sommaren 2020 fram till våren 2021. Detta görs i huvudsak via film, som efter våren 2021 står fritt att använda för tex skolor, fiskarförbundet och museer i regionen.
Järviruo'on poisto SaaristomereltäTurun ammattikorkea-koulu oyPargas Gustavs35 000 €70 %

Vass

Borttagning av vass från skärgårdshavet är ett allmännyttigt projekt, vars ändamål är att sänka tröskeln för att börja det kommersiellt utnyttja den årligen återkommande biomassan, som annars blir på stränderna och förstör vattendrag. Vassen duger bland annat som odlingsunderlag, biobränsle och byggnadsmaterial och ofta är strändernas ägare villiga att betala för att bli av med den. 
Tjuven - Tjuvholmens utvecklingPargas Port Rotaryklubb rfPargas9 701,25 €65 %

Tjuven

Kommuninvånarna skall bättre än nu kunna utnyttja holmen med sin grillplats under alla årstider. Målgruppen skall också utvidgas. Nuförtiden används den främst under vintertid då isen bär och håller för fotgängare. Sommartid kunde man tack vara bryggan som planerats ta i land också med större båt. Toaletten hjälper att hålla skogen ren, och grilltaket gör att användning av eldstaden och korvgrillning kan ske också i sämre väderlek.
Utbyte av oljevärme till jordvärmeDragsfjärds ungdomsförening rfKimitoön50 238,50 €65 %

Utbyte av olja till jordvärme

Befintlig oljepanna byts ut mot ny bergvärme

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORT OFFENTLIGT STÖDSTÖD %PROJEKT-BESKRIVNING
BåtanskaffningHoutskärs El AbPargas12 983,87 €35 %

Båtanskaffning

Införskaffning av arbetsbåt.
Café Simppu torikahvilaToiminimi Anne-Marie TainaPargas6 004,95 €35 %

Torikahvila

Torgcaféverksamhet i centrum av Korpo. Försäljning av bakverk gjorda av närproducerade och vilda råvaror. Även försäljning av lätta luncher och traditionell kaffe och bulle. Turister som rör sig längs med ringvägen kan få med sig en bullapåse och information och tips om resmål på tre språk.
Saaristo Siideri,  siiderituotannon ja majoitustoiminnan aloitusSaaristo Siideri OyGustavs14 020 €20 %

Siideri

Att grunda ett ciderbryggeri i företagets lokaliteter. Till anskaffningen av utrustning hör en fruktpress, utrustning till saftning av bären och för att brygga cider nödvändiga användningsfat samt flaskningsmaskin och annan utrustning. För cidertillverkning behövs en del rostermöblemang och andra inventarier till livsmedelsutrymmena. Till byggnadens andra våning byggs inkvarteringsutrymmen.
Jurmo InnJurmo InnPargas46 995,37 €35 %

Jurmo inn

Bygger ett 60 m2 stort varmt utrymme där man kan inkvartera gäster året om, ordna matservering och därmed förlänga säsongen till året om. Även kylutrustningen, som nu förvaras utomhus på terrassen, förflyttas till utrymmena.
      
      
      
      
      

2020 

Utvecklingsprojekt

PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORTOFFENTLIGT STÖDSTÖD %PROJEKT- BESKRIVNING
Till Rosala sjöledes Rosala-Böle bryggförening rfKimitoön39 005,20 €65 %

Till Rosala sjöledes

Projektet stöder utvecklande av Rosala by som en del av vår kampanj, Den levande skärgårdsbyn, genom att befrämja Rosalas tillgänglighet sjöledes och öka byns attraktionskraft.
Nötö servicehusNötö hembygdsförening rfPargas46 519,12 €65 %

Nötö servicehus

Nötö hembygdsförening rf ska bygga ett servicehus i anslutning till Nötö hembygdsgård som föreningen äger och förvaltar. Byggnaden fungerade som folkskola åren 1884-1967. På hembygdsgården hålls sommarcaféverksamhet, konstutställningar, kurser, lägerskolaverksamhet, olika workshoppar och dylikt. Hembygdsgårdens största problem är bristen på ordentliga bastu-, tvätt- och WC-utrymmen. Utrymmena skulle också vara i allmännyttigt bruk för samtliga boende och besökare på ön i form av ”bybastu”.
Dynamo SydvästNordisk Samorganisation för Ungdomsarbete rf

Kimitoön Pargas Gustavs

21 447,33 €70 %

Dynamo

Dynamo Sydväst är ett projekt för där vi under perioden april 2020 – juni 2021 producerar en digital kurs, samt testar och sprider kännedomen om den. Projektet genomförs av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) och är relaterad till föreningens Nordisk-Baltisk verksamhet, men Dynamo Sydväst avgränsas till det som utförs i sydvästra Finland och ämnar nå resultat speciellt i Kimitoöns kommun, Pargas och Gustavs. Målet med den digitala kursen är att hjälpa ungdomsföreningar utvecklas för att bättre möta ungas behov i dagens turbulenta samhälle. Det gynnar både ungdomarnas möjligheter att lära sig, utvecklas och påverka samhället, och stärker föreningarnas kapacitet.
Pargas-Nagu fast vägförbindelse, analys av potential för fastighetsutvecklingStiftelsen för projektforskning srPargas23 030,84 €70 %

Fast vägförbindelse

Behovet av en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu har accentuerats under de senaste åren. Sedan 2018 har det tagits klara steg mot ett förverkligande via de utredningar som utförts av Stiftelsen för projektforskning i nära samarbete med Pargas stad, NTM-centralen, Trafikledsverket och internationella experter. Huvudmålsättningen har hela tiden varit att göra en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu (bro via Haverö) finansierbar och således bidraga till att den fasta vägförbindelsen blir verklighet i framtiden.
SMILe: Små Investeringar för en Levande landsbygdI samma båt - samassa veneessä rf ry

Pargas Kimitoön Gustavs

24 131,81 €64,98%

TEMAPROJEKT SMILe

I temaprojektet stöds föreningarnas mindre allmännyttiga investeringar för att främja trivsel, trygghet och social sammanhållning på landsbygden.
Finby rullskidsbanaPargas stadPargas39 564,85 €65 %

Rullskidbana

Målet för projektet är att bygga en rullskidsbana i Finby skidcentrum i Pargas. Banan kommer samtidigt att fungera som botten för konstsnöskidspåret vintertid. Genom detta projekt är målet att ge bättre möjligheter för både skidåkning och rullskidåkning för hela Åboland. I hela Egentliga Finland finns ingen rullskidsbana utan rullskidning utövas längs med lättrafikleder, vilket är farligt och ofta leder till risksituationer. Projektet är ett välkommet tillskott i Pargas idrottsutbud och en utveckling av idrotts- och motionsverksamheten i hela Åboland.
Certifiering och profilering av kvalitativt mathantverkMathantverk i Finland rf, Suomen artesaaniruoka yPargas Kimitoön Gustavs28 325,70 €70 %

Certifiering av mathantverk

Projektet tar fram kriterier för kvalitativt mathantverk. Målet är att testa kriterierna och systemen genom att certifiera mathantverksprodukter vilka tillverkats av producenter i Pargas, Kimitoön och Gustavs. De certifierade mathantverksprodukterna skall representera alla branscher, dvs charkuteri, fisk, mejeri, bageri, drycker, bär och frukt, grönsaker och svamp samt kryddsåser. Resultatet av projektet är kriterier och system som är överförbara på mathantverk i hela Finland.
Hundbanans motionstrappaVäståbolands företagare - Länsi-Turunmaan yrittäjät ryPargas49 997,02 €31,51 %

Hundbanan

Avsikten med projektet är att bygga en motionstrappa på östra sidan av Hundbanan intill Pajbackavägen i Pargas. Hundbanan är belägen på norra sidan av Nordkalks 70 hektar stora dagbrott. Motionstrappan kommer att betjäna personer i nästan alla åldrar och passar för såväl motionärer, amatöridrottare och tävlingsidrottare. Alla kan utnyttja trapporna på ett sätt som passar dem bäst. Motionstrappan höjer konditionen obemärkt, ett trappsteg motsvarar tio steg på jämn mark. Halvvägs längs trappan byggs en viloplats och på toppen blir det en unik utkiksplats med vyer över dagbrottet, Kyrkofjärden och Pargas centrum. Utkiksplatsen befinner sig 60 meter över havsytan. Vid Skärgårdsvägen blir det skyltning till motionstrappan och utsiktsplatsen.
Alternativ energiKorpo Ungdomsförening rfPargas9 074 €65 %

Alternativ energi

Målet med projektet ”Gjallarhorn, egen energi” är främst att sänka el kostnaderna för fastigheten samt att bidra till en mera klimatneutral energiproduktion. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i fastlands Finland, och med finansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.
Björkboda träsk simstrandVästanfjärds byaråd rfKimitoöön13 936,78 €65 %

Björkboda

Västanfjärds Byaråd har för avsikt att iståndsätta det gamla och fina ca 10.000 m2 stora sim- och rekreationsområdet som ägs av Kimitoöns kommun vid Björkboda träsk, som är ca 150 ha stort. På området finns en gammal byggnad som ej går att renovera utan kommer att ersättas med nya och mera ändamålsenliga byggnader. Eftersom området saknar en egen parkeringsplats kommer också anläggandet av en sådan att ingå i projektet. Hela området kommer att röjas litet och snyggas upp så det lämpar sig för allmän användning.
Åbolands föreningsbarometerI samma båt - samassa veneessä rf ryPargas Kimitoön Gustavs21 287,91 €69,99%

Föreningsbarometern

I projektet kartläggs de föreningsresurser som finns i Pargas och på Kimitoön. Målsättningen är att ta reda på inom vilka sektorer det finns resurser inom föreningssektorn som kan tänkas bidra till verksamhet och utveckling i området. I kartläggningen analyseras nuläget, samt framtidsutsikterna inom föreningslivet. Inom projektet genomförs en föreningsbarometer dvs i praktiken ett frågeformulär riktat till föreningarnas styrelser, där nuläget, framtidsvisioner och utvecklingsbehov utreds.

Företagsstöd

PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORTOFFENTLIGT STÖDSTÖD %PROJEKT- BESKRIVNING
Lundell Mökkipalvelut oyLundell Mökkipalvelut oyPargas4 339,33 €35 %

Mökkipalvelut

Införskaffning av fyrhjuling och vedklyv.
PadelkenttäPeterzéns oyGustavs7 376 €20 %

Padel

Företaget bygger en padelplan för att öka aktiviteterna i gästhamnen.
      
      
      
      
      
      

Gemensamma projekt

Gränsöverskridande projekt vi deltar i

PROJEKTETS NAMN 

SÖKANDE

VERKSAMHETSOMRÅDE  

OFFENTLIG FINANSIERING
(ISB:s andel)

STÖD %

PROJEKTBESKRIVNING

 
Yhdistysklinikka


Leader Ravakka

 
Nystadsregionen, Åbonejden, Gustavs 

 
14 650 €

 

 
100 %

Yhdistysklinikka

Yhdistysklinikka, - delaktighet, samarbete och sakkunskap 2015-2018. Projektet erbjuder föreningar och föreningsaktiva råd angående föreningsverksamhet och utvecklingsbehov. På kliniken bedöms föreningen som en helhet och i enlighet med utvecklingsbehoven. I projektet utvecklas olika tillvägagångssätt, utökas kunnandet genom kommunikation, workshopar, marknadsföring, aktiveras medlemmar överlag och söks efter nya finansieringsmöjligheter. Projektets målsättning är fler och fungerande föreningar, nya aktiva aktörer samt synligt och effektivt åstadkommande tillsammans. Projektet verkställs på Leader Ravakkas, Leader Varsin Hyväs områden samt i Gustavs.

 

Kodklubben

 

Leader Aktion Österbotten 

 

Österbotten, Västra Nyland, Östra Nyland,  Åboland

 

35 021,43 €

 

65 %

Kodklubben

Programmeringsprojektet Kodklubben riktar sig till barn och ungdomar på den finlandssvenska landsbygden. Genom projektet grundas och upprätthålls en landsomfattande kodningsklubb som samlar unga med ett intresse för programmering. Projektet verkställs på Aktion Österbotten, Silmu, Pomoväst och ISB:s områden.
 
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen   
Leader Ykkösakseli 

Kymmenedalen, Östra Nyland, Västra Nyland, Egentliga Finland 
 
20 000 €
 
100 %

Kungsvägen

I projektet utreds vilka möjligheter det finns att bevara Kungsvägen-varumärket och på vilket sätt man kan återuppliva det turismnätverk som bildats kring det. Genom projektet söks en, på ett brett område fungerande, trovärdig och pålitlig administratör som ska ansvara för att bevara brändet samt utveckla det, att upprätthålla sammarbetsnätverket och för själva ledens del fungera som avtalspart mellan Trafikverket och NTM-centralen.
Tekstiilikierrätys Vakka-Suomessa  
Leader Ravakka 


Nystadsregionen

 
660 €
 
100 %
 

Textilavfall

I projektet utreds hur man samlar och sorterar textilavfall samt hur man i fortsättningen organiserar utnyttjandet av textilavfall i Nystadsregionen. I projektet bildas en fungerande verksamhetsmodell för hantering av textilavfall.
 
LINC2018Leader Ravakka 

Nystadsregionen, Egentliga Finland, Satakunta
28 800 €

100 %

LINC2018

Projektets syfte är följande: genom att ordna ett LINC seminarium i juni 2018 främjas Leadergrupperna och de lokala aktörernas internationella färdigheter.
Minun kansainvälisyyteniLundo kommun14 kommuner i Egentliga-Finland, Kimitoön med från ISB:s område3 177,11 €80%

Minun kansainvälisyyteni

I detta projekt produceras internationell verksamhet till området och fokuseras på att skapa en grund för kommande internationella projekt i kommuner som vill främja de ungas personliga internationalisering på dess olika delområden. Projektet koncentrerar sig på att göra en kartläggning, planera, ge råd, utbilda, och pilotera verksamhetsmodeller. På basen av försöken kommer man arr sprida god praxis till hela Egentliga Finland och till alla kommuners bruk. Projektets målsättningar är bl.a. att utreda hurudana möjligheter de unga har att öka sina kunskaper och färdigheter i internationella frågor på kommunnivå, utreda det lokala stödet av unga samt arbetsformerna, bredda och fördjupa uppfattningen om internationell verksamhet och de ungas internationalisering. I projektet utreds dessa möjligheter med olika metoder och på olika plan. För den internationella verksamheten är det även viktigt att finna de pålitliga partners som man i framtiden kunde skapa samarbete med. Lundo kommun ansvarar för projektets förvaltning. I förverkligandet deltar de internationella teamets (Sydvästra Finlands) medlemmar från Egentliga Finland och de fungerar som projektets bakgrund och stödgrupp. Av kommunerna i Egentliga Finland har man frågat med pilotkommuner, vilka är: Lundo, Loimaa, Aura, St: Karins, Reso, Kimito, Pöytyä, Pemar, Nådendal, Oripää, Rusko, Salo ja Sagu, samt Åbo som samarbetspart.
Hela NÅID skidarLeader Silmu rfEgentliga Finland, Nyland 10 500 €70 %

NÅID skidar

Erbjuda barn och unga att testa på skidåkning med bra utrustning till ett rimligt pris Erbjuda barn och unga en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet på skidor i sin hemkommun i Nyland och Åboland. Aktivera och bygga vidare nätverket mellan idrottsföreningarna som finns i byarna och i städerna. Öka barnens och de ungas möjlighet att tävla på skidor inom deras närområden samt förhindra drop-out fenomenet. Utbilda och bygga upp en ny generation unga idrottsledare som i längden ger starka och livskraftiga föreningar. Aktivera föräldrarna i skidverksamheten. Projektet har två huvudsakliga mål som uppnås genom att anställa en tränare, dessa är att hjälpa föreningarna med 1) träning och utbildning samt 2) skapa en regional tävlingshelhet främst för barn och unga.
Outdoor Leader - Nya vyer, kartläggning av potentiella rastplatser samt utveckling och underhåll av vandringsleder genom internationellt samarbeteLeader Jokivarsi-kumppanitEgentliga Finland, Södra Österbotten, Norra Satakunta, Boråsområdet och Skåne33 786,33 €90 %

OUTDOOR

I projektet genomförs en kartläggning av områden i närheten av Skärgårdens ringväg där rastplatser kunde utvecklas. I projektet vill man även öka synligheten av vandringsleder i regionen samt genom internationellt samarbete främja utveckling och underhåll av vandringsleder och rastplatser. Teman som behandlas är bl.a. naturturism, matturism, säkerhet och underhåll, hållbar turism. I projektet deltar partners från Finland och Sverige. Målgruppen är företagare, föreningar, kommuner och organisationer som är intresserade av utveckling av naturturism.