Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Valkriterier

Valkriterier

I samma båt – samassa veneessä styrelse utvärderar hur valkriterierna förverkligas. Styrelsen kan som sin assistens ha arbetsgrupper eller externa experter. Utvärderingen sker i huvudsak utgående från projektplanen och andra projektdokument. Ett finansierbart projket ska fylla bägge valbarhetskriterier.

A) Projektet svarar på de målsättningar som strategin utstakat

B) Projektet kan som helhet anses vara genomförbart

De projekt som fyller valbarhetskriterierna poängsätts därutöver enligt de egenskaper som är nämna nedan på sidan. Ifall alla projekt som bedömts vara finansierbara enligt ovanstående kriterier inte kan finansieras, läggs projekten i rangordning enligt poöngantal. De projekt som fått mest poäng har förtur. Beslut att förorda finansiering grundar sig på valkriterier och en helhetsbedöming, som bygger på strategins ramar om finansiering av åtgärder och den årliga finansieringsramen.  Valkriterierna i sin helhet, inklusive poängtabellen, nedan i pdf-form.

Valkriterier

Styrelsens finansieringsprinciper