Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Leader-arbetet

Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä uppgift är att väcka intresse för utvecklande av landsbygden och skärgården. De viktigaste åtgärderna är att: aktivera aktörer, vaska fram projektidéer, hjälpa till i projektplaneringen, välja de projekt som får finansiering, stöda förverkligandet av projekten samt informationsförmedling.

Föreningens styrelsemedlemmat och anställda informerar om utvecklingsfinansiering på området och Leader-arbetet som hör ihop med det. Att informera och träffa människor är viktigt då man arbetar med projektverksamhet och aktivering på gräsrotsnivå. Med att informera främjar man öppenheten och transparensen i verksamheten.

I samma båt – samassa veneessä styrelen väljer de projekt som får finansiering och tillsätter en styrgrupp, som ger sakkunningutlåtanden om Leader-projekt. Öppenheten i beslutsfattandet främjas ytterligare av att styrelsemedlemmarna byts med jämna mellanrum. Trots detta förutsätts det av styrelemedlemmarna att de förbinder sig till verksamheten. I styrelsesammansättningen tillämpar man trepartsprincipen: en tredjedel av medlemmarna är representanter för den offentliga sektorn, en tredjedel för organisationer/samfund och en tredjedel invånare/privatpersoner på landsbygden. Styrelsearbetet och samarbetet mellan styrelse och personal, samt ett fungerade samarbete med Ely-centralen är stommen till Leader-arbetet. I samma båt – samassa veneessä är även med i olika samarbetsnätverk på det egna verksamhetsområdet, samt på landsomfattande nivå.

För att säkerställa kvaliteten i Leader-verksamheten har I samma båt – samassa veneessä varit med om Leader-gruppernas kvalitetsarbete. Processen resulterade i en kvalitetshandbok för föreningen. I kvalitetshandboken har man beskrivit de mest centrala processerna och metoderna för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Kvalitetshandboken har gjorts i samarbete med styrelsen. Handboken uppdateras två gånger i året.

Leader-gruppen är en registrerad förening som sporrar landsbygdens invånare att utveckla sin egen hembygd, öka på trivseln och skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-grupperna erbjuder invånarna en kanal för att påverka sina egna levnadsförutsättningar och  utvecklandet av landsbygden. Alla aktörer och människor är välkomna med i verksamheten! I praktiken utvecklar Leader-grupperna landsbygden på sitt verksamhetområde genom att upprätta en utvecklingsstrategi, som förverkligas genom att finansiera projekt- och företagsstöd som stöder strategin.

Utöver detta tar Leader-gruppen och utbildar, informerar, aktiverar och hjälper stödsökande och projektaktörer med beredning och förverkligande av projekten samt i kontakten med myndigheter. För den praktiska verksamheten ansvarar föreningens styrelse och den av föreningen anställda personalen,

I samma båt – samassa veneessä förverkligar sin lokala utvecklingsstrategi Skärgården – Aktivt välmående under åren 2014-2020. Genom sitt egna utvecklingsprogram tar föreningen för sin del och förverkligar Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. 

 

Läs mera på: leadersuomi.fi