Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Hankkeiden valintakriteerit

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä käsittelee sille osoitetut rahoitushakemukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan, joko puoltavan tai kielteisen lausunnon ELY -keskukselle. ELY-keskus tekee varsinaisen rahoituspäätöksen.

HANKKEIDEN VALINTAKRITEEREJÄ ON TÄYDENNETTY OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESSA 17.8.2016 ja 19.2.2018

Ehdottomat kriteerit kaikille hankkeille:

  • Hanke on Saaristomeren kalatalousstrategian sekä  Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman mukainen
  • Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin
  • Hakijan kyky ja resurssit ovat riittävät toteuttamaan hanke suunnitellusti

ELY-keskus suorittaa hankkeen lopullisen laillisuustarkastuksen.

Valintakriteerejä on täydennetty, ja niille on luotu pisteytysjärjestelmä, jotta hankkeet voidaan luotettavammin asettaa paremmuusjärjestykseen. Lisäkriteerejä arvioidaan suhteessa hankkeen kustannuksiin ja innovatiivisuuteen sekä hankesuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpiteisiin. Hanketta on voitava arvioida vähintään puoleen sen painopisteen lisäkriteerien määrästä, jota se toteuttaa, eli painopisteissä 1 ja 3 kahteen lisäkriteeriin ja painopisteessä 2 neljään tai viiteen lisäkriteeriin. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla. Pisteytys 0-2 (0 = ei ollenkaan, 1 = vähän, 2 = paljon)

Painopistekohtaiset lisäkriteerit

Painopiste 1, Yhteistyö ja verkostoituminen

Hanke edistää toimintaryhmän verkostoitumista muiden kalatalouden toimintaryhmien kanssa
Hanke edistää kalatalouselinkeinojen sisäistä tai elinkeinorajojen yli menevää yhteistyötä tai verkostoitumista tai kehittää yhteistyötä tukevia rakenteita
Painopistettä toteuttava seminaari, koulutustilaisuus tai tapahtuma
Hanke tukee kalatalousalan työpaikkojen säilymistä tai uusien syntymistä

Painopiste 2, Arvoketjun kehittäminen

Hankkeessa edistetään elinkeinokalatalouden infrastruktuurin parantamista tai rakentamista tai niihin tähtäävien suunnitelmien tekemistä
Hanke lisää kalatalouden toimijoiden yritys- ja ammattiosaamista tai kaupallisten kalastajien toiminnan monipuolistamista
Hanke turvaa kaupallisen kalastuksen pyyntipaikkoja tai vesiviljelylle soveltuvia vesialueita
Hanke estää tai vähentää hylkeiden tai merimetsojen kalastukselle tai vesiviljelylle aiheuttamia haittoja
Hanke nostaa kalatalousalan imagoa tai se edistää uusien toimijoiden tuloa kalatalousalalle
Hankkeessa edistetään alueella uusien innovaatioiden kokeilemista, käyttöönottoa, kehittämistä tai kokeilemista
Hanke edistää elinkeinojen sisäistä tai ulkoista viestintää
Opintomatka
Hanke tukee kalatalousalan työpaikkojen säilymistä tai uusien syntymistä

Painopiste 3, Kalavarojen hyödyntämis- ja jalostusasteen nosto

Hanke edistää uusien pyyntimenetelmien, kalatuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä tai tuotteiden laadun parantamista
Hanke edistää kalan markkinointia tai kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, tai se lisää kalan elintarvikekäyttöä
Painopistettä toteuttava seminaari, koulutustilaisuus tai tapahtuma
Hanke tukee kalatalousalan työpaikkojen säilymistä tai uusien syntymistä

Rahoitettavilla hankkeilla on oltava kytkös elinkeinokalatalouden kehittämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) mukaan elinkeinokalatalouden arvoketjuun kuuluvat kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yrittäjät ja yritykset. Kalastusmatkailuun liittyen voidaan tukea strategian mukaisia kehittämishankkeita, jotka

  • tukevat kaupallisten kalastajien toiminnan laajentamista kalastusmatkailun puolelle TAI
  • tukevat kalastusmatkailun kehittymistä elinkeinona. Hankkeet, jotka samalla tukevat elinkeinokalatalouden yrittäjien/yritysten toimintaa, ovat etusijalla

Maaseutumatkailuun, maatalouteen tai muuhun liiketoimintaan kytköksissä olevia kalastusmatkailuhankkeita voidaan rahoittaa Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmää hallinnoivan I samma båt – Samassa veneessä maaseudun toimintaryhmän kautta (Huom! Maaseuturyhmän toimialue Kustavi, Parainen, Kemiönsaari).