Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Leader-työ

Leader-ryhmä I samma båt – samassa veneessä tehtävänä on herättää kiinnostusta maaseudun kehittämistä kohtaan, tärkeimpinä toimenpiteinä ovat: toimijoiden aktivointi, hankeideoiden seulonta, hankkeiden suunnittelussa auttaminen, rahoitettavien hankkeiden valinta, hankkeiden toteutumisen tukeminen sekä tiedonvälitys.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt tiedottavat toiminta-alueen kehittämisrahoituksesta ja siihen liittyvästä Leader-työstä. Tiedottaminen ja ihmisten kohtaaminen ovat tärkeitä ruohonjuuritason hanketoiminnassa ja aktivoinnissa. Tiedottamalla edistetään toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

I samma båt – samassa veneessä hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja asettaa työryhmän, joka antaa asiantuntijalausuntoja Leader-hankkeista. Päätöksenteon avoimuutta edistää edelleen se, että hallituksen jäsenet vaihtuvat aika ajoin. Silti hallitukselta odotetaan toimintaan sitoutumista. Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikantaperiaatetta: kolmasosa jäsenistä on julkisen sektorin edustajia, kolmasosa yhdistysten/yritysten edustajia ja kolmasosa maaseudun asukkaita. Hallitustyöskentely ja vuorovaikutus hallituksen ja henkilökunnan välillä on Leader-työn runko toimivan ELY-keskusyhteistyön lisäksi. I samma båt – samassa veneessä on myös mukana monissa yhteistyöverkostoissa laajasti omalla toiminta-alueellaan ja maan laajuisesti.

Leader-työn laadun varmistamiseksi I samma båt- samassa veneessä on ollut mukana Leader-ryhmien laatutyössä. Työn tuloksena valmistui yhdistyksen laatukäsikirja, jossa on kuvattu toiminnan keskeiset prosessit ja menetelmät toiminnan laadun varmistamiseksi. Laatukäsikirja on tehty yhteistyössä hallituksen kanssa. Laatukäsikirjaa päivitetään puolivuosittain.

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Leader-ryhmät tarjoavat asukkaille vaikuttamiskanavan omiin elinoloihinsa ja maaseudun kehittämiseen. Kaikki toimijat ja ihmiset ovat tervetulleita mukaan toimimaan!

Käytännössä Leader-ryhmät kehittävät oman alueensa maaseutua laatimalla kehittämissuunnitelman, joka toteutetaan rahoittamalla sen mukaisia kehittämis- ja yrityshankkeita. Lisäksi Leader-ryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden valmistelussa, toteuttamisessa ja asioinnissa viranomaisten kanssa. Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta.

I samma båt- samassa toteuttaa laatimaansa paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa Saaristo- Aktiivista hyvinvointia vuosina 2014–2020. Oman kehittämisohjelmansa kautta yhdistys toteuttaa osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020

Lue lisää: leadersuomi.fi