Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektens finansieringsprinciper

Fiskeaktionsgruppens styrgrupp beslutar stödnivån enligt en projektvis bedömning med beaktande av den återstående finansieringsramen.

De högsta möjliga stödnivåerna är i regel:

– i allmännyttiga investeringsprojekt max 80 %

– i allmännyttiga utvecklingsprojekt

                      – för en offentlig eller kollektiv sökande max 100 %

                      – för en privat sökande max 60 %

(T.ex. organisationer inom fiskeribranschen är kollektiva stödmottagare. Från fall till fall kan även en grupp av företag eller yrkesidkare anses vara en kollektiv stödmottagare, som gemensamt delar ansvaret för projektets förverkligande)

I större projekt kan stödnivån enligt prövning vara lägre.

Stödet kan i regel vara högst 30 000 € / projekt.

Vederlagsfritt arbete för projektet eller vederlagsfri överlåtelse av en produktionsinsats till projektet kan godkännas som en del av projektets privata finansiering.

Fiskeaktionsgrupperna får inte bevilja finansiering för privata investeringsprojekt under verksamhetsperioden 2014 – 2020. De privata investeringarna finansieras från Europeiska havs- och fiskerifondens andra åtgärder, och stöd söks direkt från NTM-centralen (i Hyrrä).

________________________________________________________________________________

Aktionsgruppen har beviljats en indikativ finansiering på 1 milj. € från Europeiska havs- och fiskerifonden för åren 2015 – 2020. Av denna offentliga finansiering kommer 90% från EU och staten och 10% från områdets kommuner.

Strategin utgår från att av den totala finansieringen fördelar sig enligt 65% offentlig finansiering och 35% privat finansiering. Jord- och skogsbruksministeriets linjedragning (aktionsgrupperna får inte finansiera privata investeringar) kan dock föranleda att delningen mellan privat och offentlig finansiering ses över i strategiuppdateringen.

Den privata finansieringen kan också bestå av arbete eller produktionsinsatser utan vederlag.