Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödylliset investoinnit mahdollistavat esimerkiksi kylätalon tai harrastustilojen korjauksen, yhteisrannan tai luontopolun kunnostuksen tai vaikkapa leikkikentän rakentamisen.

Yleishyödyllisen investoinnin ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Lisäksi kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. 

I samma båt – samassa veneessä kautta rahoitettavan yleishyödyllisen investointihankkeen julkinen tuki on enintään 65 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Julkisen tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5 000 €  ja enintään 180 000 €.

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Talkootyön arvo on 15 €/henk./tunti. Edellytyksenä on, että talkootyötä tekvä henkilö on täyttänyt 15 vuotta.  Talkootyössä käytettävän työkoneen (kuten traktorin) arvo on 30 €/tunti.  Talkootyö lasketaan hankkeessa sekä yksitysrahaksi, että myös kustannukseksi.

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, tarvitaan alueen omistajalta (ja tarvittaessa haltijalta) suostumus investoinnin toteuttamiseen sekä siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti, esimerkiksi kirjaamalla vuokrasopimus Maanmittauslaitoksessa.

Tukea voidaan myöntää: 

 1. Rakennuksen hankkimiseen maapohjineen (kysy lisäehdoista!)
 2. Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamiseen, korjaamiseen tai laajentamiseen,

rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseen,

suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin

 1. Uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 2. Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 3. Pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja laitehankintoihin,

sekä verkon rakentamisen ja käyttämisen kannalta välttämättömien käyttöoikeuksien hankkimiseen

 1. Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
 2. Palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Rakentamisinvestoinnin hankesuunnitelmaan on liitettävä lisäksi seuraavat riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa (esim. LVISA, lämmitys, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto, automaatio-suunnitelmat)
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai laskelma (suositus: Talo 2000 -nimikkeistön mukainen jaottelu)

Vaikka hankkeesi ei edellyttäisikään lupamenettelyä, piirustukset, rakennusselostus ja eritelty kustannusarvio tarvitaan aina hanketukihakemukseen. Suunnittelukustannukset ovat hyväksyttäviä ja tukikelpoisia kustannuksia myös ennen hankkeen vireilletuloa.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemuksesi on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista.

Investoinnin aloittamiseksi katsotaan:

 1. Rakennustöiden alkaminen
 2. Hankinnan toimitus
 3. Hankinnan maksaminen
 4. muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman