Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yrityksen investointituki

Yritysten investointitukea voidaan myöntää niin aineellisiin, kuin myös aineettomiin investointeihin.

Aineellisilla investoinneilla tarkoitetaan:

  1. Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen
  2. Uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen (enintään omaisuuden markkina-arvoon asti, ml. osamaksukaupat, jotka rahoitetaan rahoitusyhtiön kautta). Käytettyjen koneiden ja laitteiden tukikelpoisuudesta tarkempi listaus alla.
  3. Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä (ml. lupa- ja rekisteröintimaksut)

Tukikelpoiseksi voidaan tukipäätöksessä hyväksyä sellaisen käytettynä ostettavan koneen, laitteen, välineen tai kaluston hankintameno:

  • jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;
  • joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
  • jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
  • joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;
  • jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Tuen hakijan on esitettävä tukihakemuksessa riittävät perustelut edellä määriteltyjen tukiedellytysten täyttymiselle.

Aineettomilla investoinneilla tarkoitetaan:

  1. Tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
  2. Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen

Investointituet ovat prosenttimääräisiä. Varsinais-Suomessa tukiprosentti on 20 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena ovat saaret vailla kiinteätä tieyhteyttä, joihin sijoittuviin investointeihin tukiprosentti voi nousta 35 % tukikelpoisista kustannuksista.

Investointitukea hakiessa on otettava huomioon, että tukipäätöstä varten vaaditaan lainvoimainen viranomaislupa, jos sellainen tarvitaan. Tämä on otettava huomioon, jos hakee tukea rakentamiseen tai esim. ruoppaukseen.

Tuen minimimäärä on 2000 €. Tämä tarkoittaa, että tukiprosentin ollessa 20 %, on kokonaiskustannusten noustava vähintään 10 000 euroon.

Tarkempia määrittelyjä investointituen myönnön edellytyksistä löytyy valtioneuvoston asetuksessa maaseudun yritystuesta.

Tietyt alat ovat tukien ulkopuolella kilpailutilanteen takia, esim. rakennusala, ravintola-ala, kuljetusala. Myös sosiaaliala, sekä muut toimet jotka kuuluvat kunnan velvoitteisiin ovat tukien ulkopuolella. Yritystukina ei myöskään tueta vuokrapaikkalaitureita.